Toponimul "Chişinău"

Originea denumirii. Primele menţiuni
Chişinăul este unul din puţinele oraşe, al cărui nume n–a suferit nici un fel de schimbare în cursul unui rînd de veacuri. Şi în vremea lui Alexandru cel Bun, numele Chişinăului se pronunţa ca şi astăzi. În cele mai multe acte numele lui figurează astfel: Chişinău. În unele Chişnău, formă populară întrebuinţată şi acuma, foarte rar Cheşeneu, iar în documentele slavoneşti — Cheşenev, Chişenev, Chişinev.
Etimologia cuvîntului Chişinău a dat naştere la mai multe teorii. Unii, care căutau să dovedească caracterul slav al Basarabiei, au emis părerea că denumirea Chişinăului provine de la cuvîntul ucrainean Chişeni, ceea ce înseamnă “buzunar”. Ei explicau originea cuvîntului prin faptul că Chişinăul în vechime era un centru comercial, unde se adunau negustori ucraineni, armeni, evrei şi moldoveni, că acest oraş bogat era un fel de “buzunar”. Nu mai puţin ciudată era şi teoria, cum că cuvîntul Chişinău derivă de la Câşla nouă, adică tîrla nouă de oi. Susţinătorii acestei teorii pastorale, plecau de la legenda idilică, cum că în prima jumătate a veacului al XIX–lea, în partea de sus a oraşului, unde astăzi se înalţă liceul real, era o tîrlă de oi, că mai înainte tîrla ar fi fost în alt loc – Cîşla veche (Cîşla—cuvînt tătăresc); în jurul acestui adăpost al oilor strămoşii orăşenilor de astăzi s-au adunat cu încetul, punînd bazele acestei aşezări omeneşti. Mai aproape de adevăr ar fi părerea că cuvîntul Chişinău provine de la Keşene – ceea ce înseamnă în limba tătărească capelă pe mormînt, sau Keşen — schit, mănăstire. Această din urmă teorie s–ar sprijini pe un act de la 1420, din care ar reieşi, că în Chişinău, în vremurile acelea era o mănăstire, după presupunerile unora, în locul bisericii Mazarachi de astăzi. Cum vom vedea mai jos, acest act se referă cu totul la o altă localitate şi este interpretat greşit.
La aceste teorii, care nu rezolvă problema originii denumirii Chişinăului, adăugăm şi altă părere. În regiunea codrului în Basarabia se găsesc cîteva sate cu nume ungureşti, probabil locuite odată de o populaţie maghiară din primele aşezări săcuieşti ori colonişti “descălecători”, mai tîrziu aduşi de către domnii Moldovei din Ardeal. Aşa este satul Ghidighici de la Hidegeş ceea ce înseamnă – “locul rece” , pe romîneşte Recea. Ceva mai sus pe Bîc în apropiere se găseşte şi un sat cu numele Recea, Miclăuşeni (satul lui Nicolae). Orhei de la Orhely – cetate de pază, Micăuţi, Teleşău, Văscăuţi, toate aceste denumiri par ungureşti, precum şi izvorul de lîngă Chişinău Burcut de la Borcut “fîntînă de vin”. Este sigur că şi numele de Chişinău cu sufixul au de provenienţă ungurească, este un cuvînt maghiar poate de la Kisjeno (Ieno cel mic) de unde provine şi denumirea oraşului Chişinău din Ardeal, sau de la cuvintele Keszelvo, Keszen, Kiszinel.
Această ipoteză ar putea găsi sprijin şi în împrejurările istorice din veacul al XIII-lea şi al XIV–lea, în colonizările maghiare din Moldova, cum este regiunea Bacăului.
Este stabilit că actualul sat Ciubîrciu, situat pe Nistru la o distanţă de vreo 30 de kilometri mai jos de Tighina, pe vremuri a fost un orăşel locuit de unguri husiţi, emigraţi pe timpurile lui Alexandru cel Bun şi ceva mai tîrziu. Vechiul Ciubîrciu era aşezat probabil mai sus de satul de astăzi în localitatea Vîrîţi, care se găseşte la 5 kilometri de actualul sat şi unde se găsesc urme de aşezări omeneşti, “selişte”.
După pierderea Cetăţii Albe, Ştefan cel Mare mută pîrcălăbia de acolo la Ciubîrciu. Asemenea emigrări ale ungurilor erau posibile şi în centrul Basarabiei, în regiunea codrului, şi se putea face şi înainte de mişcările husite. Şi nu este lipsit de interes din acest punct de vedere şi faptul existenţei unui alt Chişinău, în apropiere de Ciubîrciu, oraş care exista în veacul al XV-lea şi al XVI-lea, adică în perioada cînd exista şi satul cu acelaşi nume, actualul oraş.
Acel oraş se găsea pe rîul Botna şi figurează în două acte. La 10 aprilie 1458 Ştefan cel Mare confirmă mănăstirii Bistriţa stăpînirea bălţilor de la gurile Botnei, bălţi care se întind de la revărsarea Botnei în Nistru pînă la Căuşenii de astăzi.
“Şi confirmăm”, se spune în acest act, “bisericii mănăstirii Bistriţa, unde este hramul Adormirii Sfintei Născătoare de Dumnezeu (dreptul) asupra (“denumirii Botna”) Botnei, şi cu toate iezerile, gîrlele şi iezişoarele, şi de la Chişinăul roşu (frumos) pînă la dealul Zagornei, şi mai sus şi mai jos pe Nistru toate prisăcile care se găsesc în acel hotar”… Localitatea Zagorna, sau mai bine zis lacul Zagorna, figurează într-o serie de documente moldoveneşti, începînd cu un act a lui Alexandru cel Bun de la 31 august 1429. Şi astăzi, acest lac, sau mai bine zis baltă, poartă denumirea veche şi se găseşte ceva mai jos de revărsarea Botnei în Nistru, la vreo trei kilometri de satul Chiţcani spre Copanca. Şi dealul care se coboară spre baltă poartă denumirea de Zagorna. Despre acelaşi Chişinău se vorbeşte în documentul lui Petru Rareş din 22 martie 1535, prin care domnitorul Moldovei dă pîrcălabului de Ciubîrciu Tomşa “pentru slujba lui dreptcredincioasă”… “un loc viran pe Botna, intre Dobra şi Oale, unde este marele Chişinău ca se înfiinţeze acolo un sat”.
Prin urmare, e sigur că pe Botna, nu departe de Nistru, mai exista un Chişinău, şi, judecînd după faptul că într–un caz el se numea “frumos”, iar în altul “mare”, se poate presupune că aici este vorba de un oraş şi că aceste calificative i se atribuiau spre deosebire de Chişinăul de pe Bîc.
Luînd în seamă că hotarul bălţilor Botnei se începe de la Nistru şi se termină la Căuşeni, nu este exclus faptul că oraşul Chişinău de pe Botna se găsea în locul Căuşenilor de astăzi, fără îndoială o aşezare omenească veche, dat fiind şi situaţia lui geografică în drumul care duce de la vadul Nistrului la Tighina spre vadul Dunării, de la Isaccea şi de la Cetatea Albă spre oraşele din nordul Moldovei. După aşezarea tătarilor în regiunea Bugeacului, în veacul al XVI-lea, Chişinăul devine capitala lor, schimbîndu-şi denumirea în Căuşeni. În ce legătură a fost Chişinăul de pe Botna cu satul Chişinău de pe Bâc din acele vremuri? Este greu de făcut vreo presupunere. Este clar că aceste două localităţi au avut ceva comun cu emigrările din părţile ungureşti în Moldova.
O confuzie mică a ieşit şi cu data de la care istoricii Chişinăului încep istoria oraşului.
S-a stabilit ca un fapt netăgăduit, că numele oraşului Chişinău se pomeneşte pentru prima dată într-un hrisov a lui Alexandru cel Bun din 25 aprilie 1420. Domnitorul Moldovei dă prin acest hrisov boierului său Venea “pentru slujba dreaptă şi credincioasă” cîteva sate “în ţara moldovenească ” între care se pomenesc Miclăuşeştii, Lozova, Dvornicenii, Dumeştii, Sadova şi altele şi hotarul acestor sate care sunt pe Bîcoveţ: mănăstirea lui “Chişnovarzar” pe deasupra prisăcii lui Acibco, pe deasupra Horodiştii, pe deasupra Lozovei”, etc.
Slavistul rus de origine românească I.Venelin (Huţu), comentînd acest text, a afirmat încă în anul 1840 că Bâcovăţul despre care se vorbeşte este Bîcul şi că “Chişnovărzăreştii” nu este alta decît o mănăstire a lui Varzar în Chişinău. Această părere greşită a fost repetată de toţi acei care au scris despre Chişinău pînă astăzi. Dar e suficient să arunci o privire asupra hărţii Basarabiei, confruntînd nomenclatura geografică din hrisov cu cea de pe hartă, ca să apară toată absurditatea acestei afirmaţii. Este vorba cu totul de o altă localitate care se află la vreo şasezeci de kilometri de la Chişinău, de mănăstirea Vărzăreşti, aşezată nu departe de începutul rîuleţului Bâcovăţ, afluentul Bîcului; satele care se pomenesc în hrisov sunt sate aşezate pe acest afluent, în împrejurimile mănăstirii Vărzăreşti, care în alt loc al hrisovului se numeşte pur şi simplu “Mănăstirea lui Vărzar”. Cuvîntul “Chişno” probabil că a fost rău citit de către romanticul slavist, care în actele publicate de el face o mulţime de greşeli de aşa natură, şi acest cuvînt probabil sună altfel.
Tendinţa lăudabilă a istoricilor Chişinăului de a–şi reprezenta oraşul cît se poate de vechi, prin consideraţiunile de mai sus nu este zdruncinată prin nimic, căci Chişinăul apare cu numele său propriu în alt hrisov din anul 1436, dat de către Ilie şi Ştefan Vodă logofătului Vancea, în care, precizîndu–se hotarele unei localităţi, se spune următoarele: “şi lîngă Bîc de ce Haltă parte pe valea care se găseşte în faţa Cheşenăului (Кешенева) lui Acbaş”.
Din acest act se vede că Chişinăul exista în prima jumătate a veacului XV-lea şi nu este exclus faptul că istoria acestui oraş se începe cu mult mai înainte de această dată, poate că chiar la începutul aşezării moldovenilor în regiunea Nistrului. Însă Chişinăul nu se deosebea la început prin nimic de satele din jurul lui. O serie de acte din veacul al XVI-lea şi XVII-lea ne arată că Chişinăul era un simplu sat, că el nu juca nici un rol în viaţa politică şi economică a Moldovei răsăritene. În cele mai vechi hărţi ale Moldovei, cum este, de exemplu, harta lui Reicherstorf de la 1541 sau a lui Iacobo Castaldo din 1584, Chişinăul nu figurează, pe cînd în aceste hărţi se găsesc oraşele basarabene, cum este Orheiul, Tighina, Lăpuşna, Soroca etc. Aceasta înseamnă că Chişinăul n-avea absolut nici o importanţă în vremurile acelea şi că el, cum se vede din acte, ţinea de pîrcălăbia de Lăpuşna.

–DOCUMENT–

„1436 (6944) iulie 17 Vaslui. – Carte domnească de întăritură de la Ilie şi Ştefan – voievozi, prin care întăresc lui Oancea logofăt satele Procopinţi, cu moară, Macicăuţi, cu prisacă, Cozarăuţi şi Fîntîna Albă, pe Răut, cu hotarele de care aceasta vor avea nevoie”. Prima menţiune documentară a Chişinăului.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Ilie voievod, şi fratele domniei mele, Ştefan voievod, domnii Ţării Moldovei. Facem cunoscut, cu această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu–se, că această adevărată slugă şi boier al nostru credincios, pan Oancea logofăt, a slujit mai înainte sfîntrăposatului părintelui nostru cu dreaptă şi credinciosă slujbă. De aceea, noi, văzînd dreapta şi credinciosă lui slujbă către noi, l-am miluit cu deosebita noastră milă şi i-am dat şi i-am întărit vislujenia lui, satele pe Răut, anume: Procopinţi, unde au fost Procop şi Vasile vătămani, şi cu moara, şi Macicăuţi, şi cu prisaca, şi Cozarăuţi, şi Fîntîna Albă şi, la gura Volcineţului, unde se uneşte cu Cotovţea, şi la Itchil, între Crotolci, mai jos de unde stă Piatră, mai sus de locul lui Oţel, şi lingă Bîc, de cealaltă parte, pe valea ce cade în dreptul Cheşenăului lui Acbaş, la Fîntînă, unde este Selişte Tătărească, în dreptul păduricii. Toate acestea să-i fie uric, cu tot venitul, şi copiilor lui, şi fraţilor lui, şi nepoţilor lui de soră, şi nepoţilor lui de frate, şi nepoţilor lui de fiu, şi răstrănepoţilor lui şi celui mai apropiat neam al lui, neclintit niciodată, în veci.
Iar hotarul acestor sate să fie după hotarul vechi, pe unde folosesc din veac. Iar hotarul pustiilor să fie cît vor putea să folosească îndestul aceste sate, pe care le întemeiază.
Iar la aceasta este credinţa domniei noastre, a mai sus-scrisului llie voievod, şi a lui Ştefan voievod şi credinţa boierilor noştri: credinţa panului Vîlcea şi a copiilor lui, credinţa panului Giurgiu de la Frătăuţi şi a copiilor lui, credinţei panului Crâstea vornic şi a copiilor lui, credinţa panului Isaia şi a copiilor lui, credinţa panului Hudici vornic, credinţa panului Neagoe logofăt, credinţa panului Negrilă, credinţa panului Simeon Turcul, credinţa panului Giurgiu Pieatr, credinţa panului Lazăr şi a fratelui său, pan Standul postelnic, credinţa panului Bogdan stolnic, credinţa panului Duma Negru, credinţa panului Banciul şi a fratelui său, pan Şteful postelnic, credinţa panului Stan Bărclici, credinţa panului Unclean, credinţa panului Băloş ceaşnic, credinţa panului Albul ceasnic şi credinţa tuturor boierilor noştri moldoveni, mari şi mici.
Iar după viaţa noastră, cine va fi domn al ţării noastre, din copiii noştri sau din fraţii noştri sau din neamul nostru, oricine, pe cine îl va alege Dumnezeu, acela să nu le clintească dania noastră, ci să le-o împuternicească pentru că i-am dat pentru dreapta şi pentru credincioasa lui slujbă.
Iar pentru mai mare întărire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit să se atârne pecetea noastră la această carte a noastră.
La Vaslui, în anul 6944(1436) iulie 17.
Geodeon a scris.
Original slav. traducere.

.
Кишинев город «Белых бань»
Топонимические исследования названия нашей столицы

Судьба распорядилась так, что на протяжении своей истории Кишинев непрерывно исполнял роль «плавильного котла» всевозможных народов приходивших не территорию Молдовы, завоевывавших ее, но не задерживавшихся надолго. Кишинев – город древний, а посему история этнических метаморфоз его жителей запутана и многообразна. Кишинев русский, Кишинев турецкий, молдавский, румынский и советский… менялись эпохи, разваливались государства, преобразовывался город, неизменным оставалось лишь его название.
Более века территория Молдовы находились в границах ордынского государства. на это время и приходятся первые документальные упоминания о Кишиневе. Сейчас, по прошествии многих сотен лет, только на основании этих свидетельств возможна реконструкция утраченного смысла названия современной молдавской столицы.
Наболее раннее из этих упоминаний содержит грамота Ильяша I и Cтефана II, 1456 г. В ней говорится, что среди имений логофета Ванчи «близь быку, по той стороне, на долину што падаеть, против акбашева Кешенева, у крыници где есть татарская селишта, против леска». Далее следует грамота Стефана Великого 1466 г., дошедшая до нас в переводе первой половины XVIII в. От пассажа 1456 г. в ней осталась видоизмененная короткая фраза: la Chisinau, la Fîntîna Albisoara. Более полные сведения дает оригинал подтвердительной грамоты, выданной в 1517 г. Стефаном IV младым вистернику Еремии. В документе называется село «по той сторони Быка, против Албашева лазня, у Великой Крьници». Грамота 1525 г. того же господаря выдана на «половина село, по той сторони Быка, против Албашеву лазню, у великой крьници, вышняя половина, и со ставом и с млином на Бьkе». Между тем господарские грамоты 1576 и в 1615 гг. упоминают едно село на име Кишинеул на Бъку у волост Лапушною и с млини у Бъку. Таковы, вкратце, основные сведения о Кишиневе из средневековых источников. Обратим внимание на характерное изменение названия во времени: «Акбашев Кешенев», «Албашев лазень» и «Кишинеул». Самое раннее описание содержит наибольшее число географических ориентиров. Со временем информативность характеристики данной “местности в однородных документах господарской канцелярии постоянно убывала, и до сего дня дожи­ли только два названия: «Бык» и «Кишинев».
Возможность дать историческое толкование топонимического описания района будущего кишинева не раз привлекала исследователей, однако их усилия, главным образом, сосредо­тачивались на происхождении и значении на­звания современной молдавской столицы.
По всей видимости, владение логофета Ванчи (грамота 1456г.) находилось на левом 6ерегу реки Быка. в тексте сказано ясно – «по той стороне, на долину што падает», т.е. откры­вается по направлению к реке, меж холмов, на одном из которых возведено здание цирка. Из контекста можно понять, что «Акбашев Кешенев» – наибоаее загадочный объект описания – располагался на правом берегу, напротив того места, где слева к реке «падала» долина. Оче­видно, что упомянутое «Татарская селишта» – поселение золотоордынских татар – распола­галось где-то на холме, на котором теперь на­ходится церковь св. Константина и Елены. На­конец, обстоятельство «противь леска» удается удовлетворительно соотнести с местонахожде­нием селища. По всей видимости, лес и, заброшенное к тому времени, татарское поселение находились на противоположных холмах.
Оставляя пока в стороне грамоту 1466 г., обратимся к доку­ментам 1517 и 1 525 гг. хотя их топоними­ческое содержание и отличается от предыдуще­го, основные объекты-ориентиры 1456 г. уз­наваемы. часть «по той сторони Быка» имеет практически неизменный вид. Вместо раннего «против ак6ашева кешенева» читается «против албашева лазня» и «против албашеву лазню», а вместо «у крьници» – «у великой крьници». В этих грамотах говорится о двух различных объек­тах – «ак6ашев кешенев» или в первой четвер­ти XVI в. «ал6ашева лазня», и –«кръниця» или «великая крьниця». для переводчика XVIII в. грамоты Cтефана Великого, осмыслявшего топографию почти трехсотлетней давности в соответствии с поня­тиями своего времени, главным ориентиром был поселок под названием «кишинеул», – единственное, кроме наименования «бык», до­жившее до нашего времени. Едва ли топоним albisoara существовал в обиходе современни­ков переводчика, скорее он сконструировал его сам при передаче содержания грамоты XV в. на молдавском языке. сопоставление фразы u fiintîna с подобными ей из подлинников 1456, 1517 и 1 525 гг. дает основания думать, что топоним перевода возник искусственно вслед­ствие искажения оригинального текста грaмоты Cтефана Великого. очевидно, произошла за­мена смысловых конструкций, и фразу можно реконструировать как «у албашёва кешенева, у крьници». таким образом, хотя документ был искажен поздним переводом, сохранились наименования двух главных топографических привязок владения XV в. – «ал6ашев кеше­нев» и «кръниця». Я связываю термин «акбашев кешенев» с пра­вым берегом реки. известно несколько этимоло­гических толкований наименования «кишинев». Наи6олее распространенной является точка зре­ния г. ф. Богача, возводящая этот топоним к ги­потетическому, ныне не существующему старо-молдавскому слову со значением «артезианский колодец, родник, источник», которое, в свою оче­редь, ведет к латинской основе pjssare. Другой взгляд принадлежит в.г. Фоменко, предложившему следующую трактовку. Автор строит ее на едином для тюркских языков слове «кишения» и объясняет топонимы типа «ки­шинев», «кишеньки» производными от назва­ний «древних захоронений – в виде мавзоле­ев, памятников и надгробий». термин «ак6ашев» он переводит с тюркского как «белого-ловый» или «беловерхий», коль скоро соору­жение имело вид дома. такие гробницы ор­дынской эпохи известны по археологическим исследованиям и в Молдавии. Гипотезе противоречит тот факт, что погребальные комплек­сы, как правило, не сооружались в низменных местах на берегах рек. Имея в распоряжении наименования од­ного поселения в разные моменты времени – «ак6ашев кешенев», 1446 г.; «ал6ашев ке­шенев» (?), 1466 г.; «албашева лазня», 1517 и 1 525 гг. – нельзя не видеть, что о6а автора правы в некоторых частностях. не ошибллся Г. Ф. Богач, говорившей о 6ане – «лазне», названной в грамотах первой четверти XVI в. при этом прав и В. Г. Фоменко в том, что «акоашев» или «ал6ашев» – не фамилия «предпринимателя», а определение со значением «белоголовый». В самом деле, слово «лазня» имеется в украинском языке, влияние которого улавливается в молдавских грамотах, включая и названные. «Ккбаш» по-тюркски означает «белая голо­ва», но это скорее прозвище, чем имя. одна­ко для понимания названия важно разобраться в том, каковы механизмы и смысловая сущ­ность превращения «акбаш» в «ал6аш», «ке­шенев» в «лазня». Смена одной буквы «к» на «л» можно было бы отнести за счет случайностей, но это не так. Молдавская среда оказывала влияние на ордынцев, о чем говорят их имена. Большинство татар носило не просто христианские, но ча­сто и молдавские имена – «оанчул», «тодер», «тома», «штефан», хотя у некото­рых сохранялись татарские – «тула», «мамай». Видимо, тюркское слово «албаш» могло быть некоторым образом переосмыс­лено молдавским населением, которое, со­храняя в тюркоязычной среде свой язык, понимало и татарские наречия. В этом случае часть имени или прозвища «ак» со зна­чением «белый» была заменена отчасти созвучным эквивалентом «алб» (а1ь), тогда как вторая часть – «баш» – осталась в неизменном виде. Таким образом, после частичного пере­вода возникла промежуточная форма «алб оаш», из-за естественной контаминации оказавшихся рядом двух «б», принявшая близкий к первона­чальному вариант звучания: «ал6аш». «Кешенев» на реке Бык – далеко не един­ственное поселение в Молдавии. Средневеко­выми господарскими грамотами зафиксированы еще два таких топонима – на Ботне и Реуте, которые ясно локализуются в местах ордынской оседлости. Надо думать, о6щего про­исхождения с ними современный топоним «каушаны» и даже древнее двусоставное название бендер – «тягянякячу». слово «кечу» (вари­анты: «кечин», «кошун» и др.). В.В. Радлов трактует как многозначное понятие, в том числе по­нимаемое как «переправа», «ставка» и «блня». Едва ли случайно один известный документаль­но «кешенев» находился на городище старый орхей, где у реки раскопаны остатки несколь­ких больших каменных бань XIV 8. – непре­менных санитарных и общественных соору­жений восточных городов. таким образом, смысловая связь наименований «кешенев» и «лазня» относит возникновения топонима «ке­шенев» к средневековому, золотоордынскому периоду истории. Cлово «кешенев» вполне осознанно пе­реведено как «лазня», поскольку на бeрегу реки, очевидно, в действительности находи­лась 6аня. Это название, скорее всего взятое из местного говора, исчезло по мере растворения славян в среде молдаван. В итоге за на­селенным пунктом у р. Бык закрепился куда менее однозначный, и со временем потерявший первоначальное содержание, топоним «кишинэу» («кишинев»). И когда власть Молдавии распространилась на эти земли, собственно татар здесь уже было мало. в Кодрах жило не подчиненное ордынцами восточнороманское и славянское насе­ление, а также тюркоязычные, но уже поте­рявшие этническую слмобытность, потомки смешанного разноплеменного населения зо­лотой орды. А Кишинев продолжал существо­вать, с новым населением, в составе нового государства, сохранив воспоминания от ушедшей эпохи лишь в своем названии.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s