Istoria instituţiilor. Universităţi

La începutul anului de studiu 2001-2002, în municipiul Chişinău funcţionau 41 instituţii de învăţământ superior universitar, unde îşi urmau studiile 76 408 persoane sau cu 6376 studenţi mai mult decât în anul 2000-2001. Din totalul studenţilor, 52,2 mii sau 68,3 % erau înmatriculaţi în bază de contract. în instituţiile cu proprietate publică îşi făceau studiile 55,6 mii studenţi (72,8 %), dintre care 31,3 mii studiau în bază de contract. în instituţiile private erau înregistraţi 20,1 mii studenţi, 99,8 % dintre aceştia studiind în bază de contract.
Sectorul Buiucani, în comparaţie cu celelalte sectoare ale municipiului Chişinău, are amplasate pe teritoriul său cele mai multe instituţii universitare. Este vorba despre Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Universitatea de Stat a Artelor din Moldova şi Universitatea de Stat din Tiraspol.

Universitatea de Stat din Moldova (rector Gheorghe Rusnac, doctor în istorie, profesor universitar). Este situată pe strada A. Mateevici nr. 60. U.S.M. a servit drept bază pentru întemeierea Universităţii Tehnice din Moldova (1964), restabilirea Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”(1967) şi organizarea Academiei de Studii Economice (1991). În 55 de ani de activitate, Universitatea a pregătit circa 75 000 de specialişti. De asemenea, a contribuit la formarea cadrelor de specialişti pentru mai mult de 80 de ţări din Europa, Asia, Africa şi America Latină. Peste 2000 de absol¬venţi ai ei, cu diplome de magistru, doctor în ştiinţe şi doctor habilitat, activează azi pe toate continentele. Circa 5 000 de cetăţeni străini au absolvit Facultatea de Pregătire a U.S.M.

În formula actuală U.S.M. întruneşte 13 facultăţi: Matematică şi Cibernetică, Fizică, Chimie, Biologie şi Pedologie, Istorie şi Psihologie, Drept, Litere, Limbi şi Literaturi Străine, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Asistenţă Socială, Sociologie şi Filozofie, Ştiinţe Economice şi Reale, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ad¬ministrative. Pe lângă U.S.M. îşi desfăşoară activitatea şi câteva instituţii afiliate: Liceul de Ştiinţe Reale, Liceul „V. Alecsandri” şi Şcoala Republicană Fără Frecvenţă. Universitatea dispune de un centru de servicii informaţionale şi tehnice, un observator astrofîzic, o staţiune agrobiologică, un centru editorial, o bibliotecă centrală, un palat al sporturilor, un centru metrologic, o casă de cultură, un centru medical, un combinat alimentar, câteva baze de practică şi 3 baze de odihnă (localităţile Vadul lui Vodă din Republica Moldova, Zatoka şi Primorsk din Ucraina).
La cele 50 de catedre activează peste 1 000 de cadre didactice şi ştiinţifice, dintre care 109 doctori habilitaţi, profesori, 13 academicieni şi membri corespondenţi ai A.Ş.M., 341 doctori în ştiinţă, conferenţiari universitari. În cadrul U.S.M. studiază peste 12 000 de studenţi şi circa 500 de masteranzi şi doctoranzi. Totodată, aici îşi fac studiile peste 400 de studenţi şi doctoranzi din România, Rusia, Ucraina, Polonia, Turkmenistan, Iugoslavia, Israel, Albania, China, Turcia, Coreea, Iordania, Japonia, Liban, Siria, Surinam şi din alte ţări ale lumii. Cursurile se ţin în limba română, existând şi grupe cu instruire în limba rusă.
Realizările ştiinţifice din anii 1996-2000 au fost reflectate în peste 7 000 mono¬grafii, manuale, articole şi alte publicaţii ştiinţifice (8 200 coli de tipar) precum şi în Analele ştiinţifice ale U.S.M., editate în seriile „Ştiinţe socioumanistice”, „Ştiinţe filologice”, „Ştiinţe chimiobiologice”, „Lucrări studenţeşti”. Lucrările au fost expuse la peste 100 reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Caracterul inedit al multor inves¬tigaţii a fost atestat în 116 brevete de invenţie. Performanţele ştiinţei universitare au fost apreciate cu 72 medalii de aur, 26 medalii de argint, 9 medalii de bronz, decernate la diferite expoziţii şi concursuri internaţionale. 21 de savanţi au devenit laureaţi ai Premiului de Stat al Republicii Moldova şi ai Premiului Tineretului în ştiinţă tehnică şi producţie.
Universitatea de Stat din Moldova estimează cooperarea internaţională drept o condiţie eficientă a propăşirii şi a încadrării ei în circuitul educaţional mondial. U.S.M. este membră a Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor, a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUPELF) şi a Asociaţiei Euroasiatice a Universităţilor. În ultimii ani Universitatea a semnat peste 60 de acorduri de cooperare didactică şi ştiinţifică cu diferite centre universitare din 20 de ţări. U.S.M. participă la implementarea unui set de proiecte internaţionale.Între ele se numără programele educaţionale şi de cercetare Tempus-Tacis, Copernicus, INTAS, NATO, programele promovate de organizaţii internaţionale (DAAD, UNESCO, CRDF, COB ASE, EJJLBRIGHT, ACTR/ACCELS), precum şi de diverse asociaţii (AUPELF, SOROS, Volkswagen, Alexander von HUMBOLDT, SHUMAN). Toate activităţile desfăşurate în cadrul acestor programe contribuie la creşterea prestigiului Universităţii şi a competenţelor membrilor comunităţii academice universitare.
Universitatea de Stat din Moldova dispune de o bogată bibliotecă ştiinţifică în care sunt depozitate peste 700 de mii de titluri de carte cu un tiraj de aproape 2 milioane de volume.
U.S.M. este şi un centru cultural important al republicii. Casa de Cultură cu Facultatea de Arte Frumoase, muzeele universitare (Istoria U.S.M., Arheologie, Ştiinţe ale Naturii) dezvoltă o intensă activitate cultural-artistică. De asemenea, studenţii îşi pot dezvolta aptitudinile în cadrul diferitelor cercuri artistice şi ansambluri populare. Ei mai beneficiază şi de serviciile Palatului Sporturilor, ale celor 3 baze de odihnă şi ale Centrului medical.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (rector Ion Guţu, doctor, profesor universitar, academician al Academiei de Ştiinţe Pedagogice şi Sociale din Moscova). Este situată pe strada Ion Creangă nr. 1. În cei 61 de ani de activitate, Universitatea Pedagogică a pregătit aproximativ 30 000 de cadre didactice, dintre care mai mult de o sută au fost menţionate cu titlul de Învăţător Emerit al Republicii Moldova. Absolvenţii U.P.S. „Ion Creangă” au devenit oameni de ştiinţă şi cultură, politicieni, scriitori, savanţi cu renume mondial, personalităţi marcante, precum ar fi: academicienii Boris Melnic, Boris Mateenco, Petru Soltan, Haralambie Corbu, membru corespondent Alexandru Zavtur; scriitorii: Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Vasile Vasilache, Victor Teleucă, Gheorghe Vodă, Andrei Strâmbeanu, Ion Hadârcă ş.a.

Actualmente aici funcţionează 6 facultăţi: Istorie şi Etnopedagogie, Filologie, Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Pedagogie, Arte Plastice şi Design, Limbi şi Literaturi Străine, în cadrul cărora se pregătesc cadre didactice la 39 de specialităţi, majoritatea fiind cu profil dublu: istorie şi etnologie, istorie şi psihologie; istorie şi ştiinţe socioumane, pedagogia învăţământului primar şi coregrafie sau o limbă modernă, pedagogia artelor plastice şi tehnologia prelucrării artistice a materialelor; limba şi literatura română şi o limbă străină (engleza, franceza, germana, italiana) sau clasică (latina); limba şi literatura română şi găgăuză (bulgară); psihologie şi limba engleză; psihologie şi management; psihologie specială şi asistenţă socială, psihologie şi pedagogie; psihologie specială şi logopedie etc. La secţia preuniversitară învaţă cetăţeni străini din Turcia, Iordania. în cadrul Universităţii activează şi Colegiile de Pedagogie şi Arte Decorative.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” desfăşoară o vastă activitate ştiinţifică. în acest scop, la dispoziţia studenţilor stă biblioteca universitară, care in¬clude peste 800 000 volume, inclusiv circa 250 000 de publicaţii ştiinţifice şi peste 410 000 de publicaţii didactice. în acelaşi sens, Universitatea întreţine relaţii de colaborare ştiinţifică cu un şir de instituţii similare din Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Sofia, Veliko-Târnovo, din Marea Britanie, Germania, S.U.A., Coreea de Sud etc.
În cadrul Universităţii activează şi Facultatea de perfecţionare a cadrelor didactice cu funcţii de conducere şi control din sistemul învăţământului preuniversitar, unde şi-au şlefuit măiestria peste 9 000 de directori şi directori adjuncţi, un liceu cu profil pedagogic, o facultate de profesii sociale, renumitul ansamblu de dansuri populare „Ciuleandra” şi Muzeul „Ion Creangă”. (Vezi şi: Chişinău. Oraşul vechi şi nou, p. 78.)

Universitatea Tehnică a Moldovei (rector Ion Bostan, profesor universitar, doctor habilitat, academician al A.Ş.M.). Este situată pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168. A fost întemeiată în 1993, prin reorganizarea Institutului Politehnic. Pe parcursul existenţei sale, U.T.M. a educat şi format circa 50 000 de ingineri şi economişti. Actualmente aici îşi fac studiile peste 11 000 de studenţi. În 2001 U.T.M. a fost acreditată de Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Acreditare Academică a Instituţiilor de învăţământ. Fiind constituită din 9 facultăţi, 52 de catedre, un Colegiu Tehnic încorporat şi 10 colegii tehnice afiliate, U.T.M. formează împreună cu acestea comunitatea „Politehnica”. U.T.M. dispune de o bogată bibliotecă de carte tehnică (1,2 mii. volume), de un centru de implementare a tehnologiilor moderne, un complex sportiv cu 3 stadioane de fotbal şi 6 corturi de tenis de câmp.
Instituţia respectivă este organizată pe patru cicluri de studii, aici funcţionând şi un centru de formare continuă. Ciclul universitar (4/5/6 ani) se încheie cu obţinerea diplomei de licenţă, cu calificarea de inginer. Ciclul de masterat (1 an) se finalizează cu obţinerea diplomei de master. Ciclul al treilea (3/4 ani) prevede studii de doctorat şi se încheie cu obţinerea titlului de doctor. Studiile postdoctorale oferă, la absolvire, titlul de doctor habilitat.
Unul dintre punctele forte ale U.T.M. îl constituie recunoaşterea ştiinţifică naţională şi internaţională a rezultatelor cercetărilor. Realizările colaboratorilor universităţii în domeniul ştiinţific au fost validate la diferite forumuri, concursuri, expoziţii şi saloane, conferinţe, congrese internaţionale. Douăzeci şi unu de savanţi au fost menţionaţi cu Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei. În ultimii cinci ani U.T.M. a participat la treizeci de expoziţii şi saloane de prestigiu, cum ar fi: expoziţiile anuale mondiale de invenţii, cercetări şi transfer tehnologic „EUREKA” (Bruxelles), „INPEX” (Pittsburgh) etc. Lucrările prezentate au fost apreciate cu 30 de medalii de aur, 5 – de argint, 2 – de bronz şi peste 50 de premii speciale şi diplome cu menţiuni. Pentru merite deosebite în creativitatea tehnică, academicianul Ion Bostan, rectorul U.T.M., a fost decorat cu Ordinul Regatului Belgia „Merite de Invenţie”, cu Medalia de Aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale şi Ordinul „Meritul European”.
Anual, colaboratorii U.T.M. prezintă rezultatele cercetărilor în cadrul numeroaselor manifestări ştiinţifice, în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale. în ultimii ani au fost editate 30 de monografii, 2 379 de studii ştiinţifice, iar 95 de brevete de invenţie au confirmat noutatea tehnică a realizărilor respective.
Un alt vector prioritar al activităţii U.T.M. îl reprezintă cooperarea internaţională, conştientizându-se importanţa dezvoltării şi impunerii imaginii instituţiei în peisajul aca¬demic internaţional, mai ales în ţări cu tradiţii în învăţământul universitar. Astfel, Uni¬versitatea este membră a reţelei universitare a bazinului Mării Negre şi a Consorţiumului american „Parteneriat pentru Pace” (PIMS). Instituţia participă cu proiecte în diverse domenii, atât la programe internaţionale finanţate de U.E. (TACIS, TEMPUS, COPERNICUS, INTAS etc), cât şi la cele finanţate de Guvernul S.U.A. (proiecte subvenţionate de Fundaţia CRDF, Asociaţia MRDA şi de Secţia Ştiinţă NATO), stabilindu-se astfel relaţii de colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din di¬verse ţări ale lumii. Astfel, au fost semnate convenţii de colaborare cu Centrul „Ştiinţe, Informaţii şi Tehnologie pentru Mediul Ambiant” al Şcolii Naţionale Superioare din Saint-Etienne; Centre d’Etudes Superieures sur l’Enseignement de la Mecanique, Franţa; Universitatea „James Madison”, S.U.A.; Middle East Technical University, Turcia etc, realizându-se un suport reciproc în programe internaţionale, în schimbul de profesori şi cercetători.
În contextul dezvoltării relaţiilor internaţionale Senatul U.T.M. a conferit titlul de Doctor Honoris Causa mai multor personalităţi marcante din România, Grecia, Franţa, Rusia, Ucraina. Profesorii universităţii sunt invitaţi pentru a colabora şi preda în diferite ţări, diversele şi multiplele contacte internaţionale favorizând implementarea experienţei didactice avansate din universităţile occidentale.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
(rector Ion Ababii, profesor universitar, doctor habilitat, academician al A.Ş.M.). Este situată pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 165.
Anterior aici a funcţionat Institutul de Medicină. Din 1990, Institutul poartă numele lui Nicolae Testemiţanu (1927-1986), ilustru savant, pedagog şi educator talentat, om de stat, rector, ministru al sănătăţii, Laureat al Premiului de Stat, organizator experimentat în domeniul sănătăţii publice. La 25 iulie 1991, Institutul de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu” a fost reorganizat în Universitatea de Stat de Medicină, iar din 18 decembrie 1996 – în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Remarcăm că în decursul a 55 ani de activitate, instituţia a pregătit peste 30 000 de medici şi farmacişti, dintre care circa 5 000 de medici, stomatologi, farmacişti, absolvenţi ai Universităţii, activează peste hotare în diferite state din C.S.I., România, S.U.A., Canada, Franţa, Anglia, Germania, Italia, Grecia, Israel, Yemen, Algeria, Tunis, Australia, Turcia etc.
Aici funcţionează 99 subdiviziuni ştiinţifico-didactice (82 catedre de specialitate, 3 cursuri specializate, 14 laboratoare ştiinţifice, inclusiv laboratorul central de cercetări ştiinţifice). Corpul didactic este compus din peste 900 profesori, inclusiv 17 academicieni ai Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, membri titulari şi de onoare ai academiilor altor state, 600 doctori habilitaţi şi doctori în medicină, 21 laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii. În cadrul catedrelor universitare, amplasate în 35 de clinici universitare moderne, îşi fac studiile peste 5 000 studenţi, inclusiv 560 studenţi, doctoranzi şi rezidenţi din 16 ţări ale lumii (Iordania, Siria, România, Bulgaria, Palestina, Ucraina, Sudan, Turcia, Israel, Egipt, Yemen, Rusia, Liban, Tunis, Nigeria, India).
În ultimii 5 ani colaboratorii U.S.M.F. „Nicolae Testemiţanu” au elaborat şi au aplicat în practica medicală şi farmaceutică peste o mie de noi metode de diagnostic, tratament şi profilaxie, au obţinut 116 brevete de invenţie şi au propus 860 raţionalizări, au publicat peste 8 600 de materiale ştiinţifice, inclusiv 69 monografii, au organizat 151 foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale (congrese, conferinţe, simpozioane), au susţinut 181 teze de doctor habilitat şi doctor în ştiinţe medicale şi farmaceutice. Specificăm că la cercetările ştiinţifice participă şi studenţii. De asemenea, în anii de studii 3-6 studenţii participă la efectuarea intervenţiilor chirurgicale, efectuarea manoperelor medicale moderne şi la analiza rezultatelor cercetărilor clinice.
Baza tehnico-materială, dotată cu utilaj modern, este amplasată în 37 blocuri de învăţământ, laboratoare şi clinici medicale cu peste 16 000 paturi. Pregătirea studenţilor este favorizată şi de peste 3300 locuri în 16 cămine, 420 locuri în cantine, de Centrul de educaţie estetică „Ion şi Doina”, Tabăra sportivă „Medicul” şi alte edificii de ordin public. Studenţii, rezidenţii şi medicii care se află la reciclare beneficiază de o bibliotecă universitară cu un fond de peste 680 mii volume. Literatura medicală este în limbile română, rusă, engleză şi franceză. Atât în cadrul bibliotecii, cât şi în cele trei centre computerizate, conectate la Internet, poate fi obţinută informaţia cea mai actuală din centrele internaţionale în diferite domenii ale medicinei.
Prin intermediul subdiviziunilor sale, al profesorilor, studenţilor şi absolvenţilor, instituţia respectivă menţine şi dezvoltă permanent relaţii ştiinţifice, didactice şi clinice cu universităţi, centre de cercetări ştiinţifice, spitale şi alte instituţii din Franţa (facultăţile de medicină din Bordeaux, Grenoble, Paris, Nantes, Grupul spitalicesc „Sfântul Augustin” din Malestroit), România (universităţile de medicină şi farmacie din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara; Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi), Statele Unite ale Americii (Virginia, Carolina de Nord, Minnesota, Kentucky), Germania (Universitatea „Johann Wolfgang Goethe” din oraşul Frankfiirt pe Main) şi ţările C.S.I. în cadrul proiectelor de parteneriat cu Universitatea Medicală din Norfolk (S.U.A.), cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii se implementează sistemul de instruire la distanţă. Adăugăm că Universitatea este membră a Agenţiei Universitare a Francofoniei, care cuprinde circa 400 de instituţii similare din lume. În asemenea condiţii, după atestarea respectivă a absolventului, diploma U.S.M.F. „Nicolae Testemiţanu” este recunoscută, practic, în toate ţările lumii.

Universitatea de Stat a Artelor din Moldova (rector Aurelian Dănilă, doctor în ştiinţe, conferenţiar). Este situată pe strada Alexei Mateevici nr. 111. A fost înfiinţată la finele lui 1998, în baza comasării Academiei de Muzică „G. Musicescu” cu Institutul de Stat al Artelor. Instituţia acoperă toate domeniile de învăţământ artistic universitar şi postuniversitar, la unele specialităţi funcţionează cursuri preuniversitare. în prezent U.S.A.M. dispune de 4 facultăţi: Facultatea Artă Instrumentală, Compoziţie şi Muzicologie, Facultatea Artă Vocală şi Pedagogie Muzicală, Facultatea Arte Dramatice şi Management Artistic şi Facultatea Arte Plastice. Corpul didactic este alcătuit din 426 pedagogi (231 titulari şi 195 cumularzi). Dintre aceştia, 56 sunt profesori uni¬versitari, 89 – conferenţiari universitari, 16 – doctori şi doctori habilitaţi.

Activitatea ştiinţifică şi de creaţie este o permanentă preocupare a cadrelor didactice, a studenţilor şi doctoranzilor şi constă în organizarea de sesiuni ştiinţifice de comunicări, concerte, expoziţii şi vizionări, montări teatrale. Zeci de studenţi şi cadre didactice au obţinut premii de prestigiu la diverse concursuri şi festivaluri artistice naţionale şi internaţionale.
În cadrul U.S.A.M. funcţionează fonoteca, mediateca, cabinetul folcloric, cabinetul de mijloace electronice şi lumini scenice, sala sportivă, ateliere de ceramică, de prelucrare artistică a lemnului şi a metalului. Instituţia dispune şi de o bibliotecă cu două săli de lectură şi trei servicii de abonament (209 940 titluri de cărţi şi partituri), de două cămine, o cantină şi câteva bufete.

Universitatea de Stat din Tiraspol (rector Petru Tolocenco, doctor în filologie, profesor). Este situată pe strada Iablocikin, nr. 5. Universitatea respectivă a fost înfiinţată în oraşul Tiraspol, la 1 octombrie 1930, funcţionând acolo până în 1992, când, silită de forţele separatiste antinaţionale, a fost nevoită să se evacueze la Chişinău. Până în prezent, universitatea respectivă a fost absolvită de peste 50 mii persoane.

Actualmente, această instituţie este structurată în 5 facultăţi (Fizică şi Matematică, Biologie şi Chimie, Geografie, Pedagogie şi Filologie). În cadrul catedrelor îşi desfăşoară activitatea peste 170 de cadre titulare şi peste 40 asociate. Mai mult de 50 % din personalul titular au grade ştiinţifice şi didactice. Peste 30 de persoane îşi fac doctorantura în cadrul universităţii sau altor instituţii din ţară şi din străinătate.
Studiile sunt organizate cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă. Contingentul studenţesc este compus din circa 3 500 persoane, 2 000 dintre aceştia studiind cu frecvenţa la zi.
Universitatea pregăteşte cadre de calificare înaltă la 27 de specialităţi, inclusiv cele ce stau la baza învăţământului preuniversitar: limba şi literatura română, întregul ciclu matematic, fizica, biologia, chimia, geografia, informatica şi pedagogia învăţământului primar.
Universitatea dispune de laboratoare moderne la toate disciplinele aplicative şi clase de calculatoare conectate la reţeaua „Internet”, are contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior din România şi din alte ţări din Europa, care permit libertatea academică a studenţilor şi petrecerea practicilor de producţie la majoritatea specialităţilor.
Mai observăm că, asemenea altor instituţii, universitatea întreţine relaţii de colaborare didactică şi ştiinţifică cu universităţi şi savanţi din România, Rusia, Bul¬garia, Canada, Polonia, Germania, Ucraina, Italia etc.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s