Sculptorul Alexandru Plămădeală – o personalitate marcantă a culturii basarabene

Alexandru Plămădeală, sculptor, pictor, grafician, pedagog, s-a născut la 9 octombrie 1888, la Chişinău (Buiucani), în familia preotului Mihai Plămădeală.
În anii 1904-1908 a urmat cursurile Seminarului Teologic din Chişinău, perioadă în care a stabilit o trainică prietenie cu poetul Alexei Mateevici. Concomitent cu studiile la seminar, a frecventat şi cursuri de artă la Şcoala de Desen, condusă de pictorul Vladimir Ocuşco.
În perioada 1908-1911 a studiat arta plastică la Şcoala de Desen din Chişinău apoi, la Şcoala Imperială Superioară de Pictură, Sculptură şi Arhitectură din Moscova, în atelierul sculptorului Serghei Volnuhin (1912-1916), absolvind-o cu distincţie.
În anii 1916-1918 a lucrat în calitate de gravor de medalii la Monetăria din Petrograd. După 1918 se întoarce la Chişinău, unde este numit în funcţia de director al Şcolii de Desen (1919), transformată ulterior în Şcoală de Arte Plastice. În prezent aici se află Colegiul Republican de Arte Plastice ce poartă numele marelui artist.
În anul 1920 a iniţiat fondarea Cercului Artistic din Basarabia (Societatea de Belle-Arte), fiind ales ca preşedinte. În perioada anilor 1925-1940 a organizat, la Chişinău, 11 Saloane de pictură, sculptură, desen, gravură şi arte decorative. Din anul 1920 a participat la expoziţiile colective de artă plastică regionale sau naţionale, prilej cu care i s-au acordat mai multe premii.
În creaţia sa a practicat toate genurile sculpturii: portretul, nudul, sculptura monumentală, bustul funerar, compoziţia de gen, plastica mică. În domeniul plasticii de forme mici a realizat o serie de portrete ale oamenilor de creaţie şi ale unor celebri intelectuali români, inclusiv basarabeni: portretele cântăreţei Lidia Lipcovschi, portretul lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu, portretul Valentinei Tufescu, portretul soţiei, autoportretul cu soţia – Olga Plămădeală, portretul pictorului I. Teodorescu-Sion, portretul poetului Ion Minulescu etc. Tot lui îi aparţine şi bustul funerar al poetului Alexei Mateevici de la Cimitirul Ortodox Central din Chişinău (1934).
Alexandru Plămădeală a fost iniţiatorul lansării în Chişinău al unui muzeu în aer liber, ansamblul sculptural Aleea clasicilor literaturii române, amplasat în grădina publică a capitalei. Mai mult, artistul avea elaborate câteva busturi care urmau să inaugureze viitoarea alee: cel al enciclopedistului B.P. Hasdeu, al poetului preot Alexee Mateevici, prietenul din tinereţe al lui Al. Plămădeală şi bustul fabulistului Alexandru Donici.
Capodopera lui Alexandru Plămădeală o constituie Monumentul lui Ştefan cel Mare din Grădina Publică cu acelaşi nume din Chişinău (1927).
Alexandru Plămădeală se stinge din viaţă la 15 aprilie 1940 la Chişinău.
Premii şi distincţii: Premiul Ministerului Cultelor şi Artelor al României (1924), Premiul Mare acordat de Ministerul Cultelor şi Artelor pentru lucrarea Tors de femeie (1938), Ordinul Steaua României (1923), Ordinul Coroana României (1927).
Listă bibliografică
Prezenta listă bibliografică este elaborată cu prilejul aniversării a 125 ani de la naşterea lui Alexandru Plămădeală, admirator fervent al frumuseţii clasice, promotor al tradiţiilor sănătoase, care merită să fie considerat – pentru magnifica sa probitate artistică – drept unul dintre cei mai importanţi sculptori.
Lista bibliografică include cărţi, articole din culegeri şi ediţii periodice, resurse electronice despre viaţa şi creaţia sculptorului, precum şi lista lucrărilor artistului. Notiţele bibliografice sunt aranjate în ordine alfabetică, iar lucrările artistului sunt prezentate în ordine cronologică.
Cărţi:
1.       Bobernaga, Sofia. Alexandru Plămădeală / Sofia Bobernaga, Olga Plămădeală. Ch. : Lit. artistică, 1981. – 75 p. : il.
2.       Braga, Tudor. Alexandru Plămădeală : [album-cat.] / trad. în engl. : Iulian Robu ; red. : Varvara Colibaba. Ch. : ARC, [2007]. – 96 p. : il, fot. – (Maeştri basarabeni din sec. XX).
3.       Cândea, A. Alexandru Plămădeală : Schiţă biogr. / A. Cândea. – Ch. : Cartea mold., 1959. – 52 p. : il.
4.       Плэмэдеалэ, Ольга. Александр Плэмэдеалэ : Жизнь и творчество : воспоминания о скульпторе. – К. : Картя молд., 1965. – 114 с. : ил.
În culegeri şi ediţii periodice:
5.  [Alexandru Plămădeală: realizări în domeniul sculpturii şi picturii] // Noroc Larisa. Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940). – Ch., 2009. – P. 140-144.
6.       Alexandru Plămădeală 1888-1940 : [date biogr.] // Calendar Naţional 2008. – Ch., 2008. – P. 340-341. – Bibliogr.: 26 tit.
7.    Alexandru Plămădeală 1888-1940 : [date biogr.] // Calendarul bibliotecarului 1998. – Ch., 1997. – P. 158-161. – Bibliogr. : 16 tit.
8.       Alexandru Plămădeală (19.10.1888, Chişinău – 15.04.1940) // Chişinăul în pictură (peisaje, portrete) : Cat.-bibliogr. – Ch., 2012. – P. 89.
9.  Alexandru Plămădeală: 110 ani : [despre conf. şt. „Viaţa şi activitatea lui Alexandru Plamădeală”] // Momentul. – 1998. – 27 oct. – P. 2.
10.   Badiu, Vasile. „Un fel de a gândi natura în monumental…” // Lit. şi arta. – 1988. – 27 oct. – P. 6.
11.   Berzoi, Antonina. Corespondenţa lui Alexandru Plămădeală cu familia // Pergament. – 1999. – P. 187-188.
12.   Bobernaga, Sofia. Cel care a fost şi a rămas Alexandru Plămădeală // Moldova Suverană. – 1998. – 5 dec.
13.   Bobernaga, Sofia. Limba sculpturii // Cultura. – 1966. – 6 mar.
14.   Bobernaga, Sofia. Plămădeală Alexandru // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 375-376.
15.   Bobernaga, Sofia. Privire de ansamblu asupra creaţiei lui A. Plămădeală // Atelier. – 1998. – Nr 10/12. – P. 9-11.
16.   Bogdănaş, Silvia. Autorul monumentului lui Ştefan cel Mare la 110 ani // Flux : cotid. naţ. – 1998. – 13 oct. – P. 6.
17.   Braga, Tudor. Alexandru Plămădeală : tabel cronologic // Atelier. – 1998. – Nr 10/12. – P. 5-8.
18.   Braga, Tudor. Alexandru Plămădeală : Un clasic la arhivă : [interviu cu Tudor Braga] / consemnare : Rodica Mahu-Nagacevschi // Lit. şi arta. – 1988. – 27 oct. – P. 8.
19.   Colesnic, Iurie. Alexandru Plămădeală // Basarabia necunoscută. – Ch., 1993. – Vol. 1. – P. 262-272.
20.   Colesnic, Iurie. Columnă de culori : [100 de ani de la naşterea sculptorului Al. Plămădeală] // Moldova soc. – 1988. – 19 oct.
21.   Colesnic, Iurie. Istoria de până la istorie : [sculptorul Alexandru Plămădeală] // Timpul. – 2013. – 2 mar. – P. 22 ; Versiune electronică: http://www.timpul.md/articol/iurie-colesnic-istoria-de-pana-la-istorie-41497.html. – Accesat: 17.09.2013.
22.   Colesnic, Iurie. Izvoare mioritice : [100 de ani de la naşterea sculptorului Al. Plămădeală] // Viaţa satului. – 1988. – 20 oct.
23.   Colesnic, Iurie. Pietre din vadul amintirii : [100 de ani de la naşterea sculptorului Al. Plămădeală] // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 16 oct.
24.   Colesnic, Iurie. Revenirea marelui artist [Alexandru Plămădeală] // Colesnic Iurie. Chişinăul din amintire. Ch., 2011. – P. 227-229.
25.   Condraţchi, S. Să-i facem dreptate maestrului [Al. Plămădeală] // Făclia. – 1990. – 5 ian. – P. 12.
26.   Corlăteanu, N. Dragostea în viaţa unui om adevărat : [despre Al. Plămădeală, sculptor, pictor, grafician, pedagog] // Lit. şi arta. – 1999. – 9 sept. P. 3.
27.   Ganea, A.  A. M. Plămădeală : [80 de ani din ziua naşterii sculptorului moldovean] // Moldova soc. – 1968. – 9 oct.
28.   Halippa, Pan. Alexandru Plămădeală // Viaţa Basarabiei. – 1940. – Nr 7/8. – P. 98.
29.   Lupu, V. Alexandru Plămădeală // Cultura. – 1968. – 27 noiem.
30.   Malaneţchi, Vasile. Alexandru Plămădeală – artistul şi omul – în viaţă, viaţa în postumitate // Atelier. – 1998. – Nr 10/12. – P. 1-2.
31.   Malaneţchi, Vasile. Sculptorul cu cele mai multe lucrări dispărute : 110 ani de la naşterea lui Alexandru Plămădeală // Ţara. – 1998. – 27 oct.
32.   Marian, Ana. Plămădeală Alexandru // Marian Ana. Sculptura din Republica Moldova: Secolul XX : Studiu de sinteză. – Ch., 2007. – P. 22-27, 122.
33.   Nechit, Irina. Ştefan cel Mare în bronz // Opinia. – 2004. – 13 iul. – P. 6.
34.   Nechit, Irina.Un şevalet sub Pomul Vieţii // Lit. şi arta. – 1992. – 9 apr. P. 6.
35.   Novac, B. Mândria noastră : [creaţia sculptorului Al. Plămădeală] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1988. – 13 oct.
36.   Ostrovschi, I. Sculptorul emerit moldovean : [80 ani la naşterea lui Al. Plămădeală] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1968. – 27 noiem.
37.   Petraşişin, R. Alexandru Plămădeală şi Pinacoteca Municipiului Chişinău // Atelier. – 1998. – Nr 10/12. – P. 22-23.
38.   Plămădeală Alexandru // Din viaţa şi creaţia renumiţilor pictori şi sculptori : Materiale informative pentru învăţători. – Ch., 1964. – P. 100-101.
39.   Plămădeală, Alexandru // Literatura şi arta Moldovei : encicl. Ch., 1986. – Vol. 2. – P.135-136.
40.   Plămădeală, Alexandru // Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească : (sec. al XIX-lea prima jumătate a sec. al XX-lea) : Dicţ. encicl. Ch., 2007. – P. 232-233.
41.   Sârbu, Antonina. …Al vieţii val, uitare lungă : [două întâlniri cu Olga Plămădeală] // Femeia Moldovei. – 1998. – Nr 9/12. – P. 22-23.
42.   Sârbu, Antonina. Raiul, de unde nu putem fi izgoniţi : [120 de ani de la naşterea sculptorului Alexandru Plămădeală (1888-1940)] // Capitala. – 2008. – 17 sept. – P. 7.
43.   Stavilă, Tudor. Alexandru Plămădeală. 110 ani de la naştere // Arta 1998. – Ch., 1999. – P. 172.
44.   Stăvilă, Tudor. Plămădeală Alexandru // Stavilă Tudor. Arta plastică din Basarabia de la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX : Pictură, grafică, sculptură, scenografie. – Ch., 1990. – P. 132.
45.   Stăvilă, Tudor. Plămădeală Alexandru // Arta plastică din modernă din Basarabia. – Ch., 2000. – P. 147.
46.   Stratulat, Veronica. Maeştri basarabeni din secolul XX, Alexandru Plămădeală // Capitala. – 2008. – 31 oct.
47.   Şărănuţă, Silvia. Alexandru Plămădeală personalitate marcantă a neamului românesc : [1888- 1940] // Lit. şi arta. – 2004. – 26 aug. P. 6.
48.   Şeremet, M. Valorificarea operei lui Al. Plămădeală. Probleme de continuitate // Atelier. – 1998. – Nr 10/12. – P. 14-15.
49.   Tulbure, Gheorghe. Monumentul Unirii : [proiectul unui monument-decorativ al Unirii la care a lucrat sculptorul Alexandru Plămădeală] // Ţara. – 1998. – 24 iul.
50.   Vodă, G. Marele muncitor : [Alexandru Plămădeală] // Lit. şi arta. – 1982. – 9 sept. – P. 7.
51.   Zbârciog, Vlad. Cinstind amintirea artistului // Moldova soc. – 1988. – 19 oct.
52.   Zbârciog, Vlad. Restituirea unei semnături de lumină // Lit. şi arta. – 1986. – 23 oct. P. 6.
53.   Александр Плэмэдялэ // Кодры. – 1996. – № 5/6. – С. 200-201.
54.   Александр Плэмэдялэ (1888-1940) // Шишкан К. Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве : в лицах и персоналиях : (XVIII – 1 пол. XX в.). – К., 2009. – Т. 1. – С.247-249.
55.   Волынская, Л. Он думал о нас  с любовью : [Александр Плэмэдялэ] // Молодежь Молдавии. – 1993. – 2 июля.
56.   Зевина, Ада. [Александр Плэмэдялэ] // Зевина Ада. Изобразительное искусство Молдавии / А. Зевина, К. Роднин. – К., 1965. – С. 189- 196.
57.   Лившиц, М. Плэмэдялэ Александр : [к 80-летию со дня рождения скульптора] // Кодры. – 1968. – № 4. – С. 145-147.
Resurse electronice:
58.   Alexandru Plămădeală. – Acces Internet: http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Pl%C4%83m%C4%83deal%C4%83. – Accesat: 17.09.2013.
59.   Alexandru Plămădeală. – Acces Internet: http://www.arta.neonet.md/sculptura/aplamadeala/. – Accesat: 17.09.2013.
60.   Sculptorul Alexandru Plămădeală. – Acces Internet: http://chisinaul.blogspot.com/2012/04/sculptorul-alexandru-plamadeala.html. – Accesat: 17.09.2013.
61.   Două personalităţi remarcabile : sculptorul Alexandru Plămădeală şi compozitorul Mihail Bârcă. – Acces Internet: http://chisinaul.blogspot.com/2013/03/doua-personalitati-remarcabile.html. – Accesat: 17.09.2013.
62.   Plămădeală Alexandru. – Acces Internet: http://www.moldovenii.md/md/people/272. – Accesat: 17.09.2013.
63.   Personalităţi: Alexandru Plămădeală. – Acces Internet: http://blogosfera.md/view-post-v-230109-0-romana.html. – Accesat: 17.09.2013.
Portret de femeie. Miniatură. Marmoră. 1916. Proprietatea soţiei sculptorului.
Portretul cântăreţei S. Aivaz. Lemn. 1920. Proprietatea familiei Aivaz.
Bustul cântăreţei S. Aivaz. Ghips. 1920. Proprietatea familiei Aivaz.
Portret de bărbat. Bronz. 1921. A dispărut odată cu evacuarea Muzeului de artă din Chişinău.
Sărutul. Ghips. 1921. A dispărut în timpul războiului.

Femeie cu scoică. Ghips. 1921. Muzeul de arte plastice din Chişinău.

Disperare. Ghips. 1921. Muzeul de arte plastice din Bucureşti.

Portret de bărbat. Ghips. 1921. A dispărut în timpul războiului.
Muncitorul. Ghips. 1922. Muzeul de arte plastice din Chişinău.
Tors de femeie. Ghips. 1922. Muzeul de arte plastice din Chişinău.
Figură de băiat. Ghips. 1924. A dispărut în timpul războiului.
Monumentul lui Ştefan cel Mare. Bronz. 1925. Instalat în 1927, Chişinău.
Fata cu cercul. Ghips. 1927. A dispărut în timpul războiului.
Fata cu ulcior. Bronz. 1927. A dispărut în timpul războiului.
Portretul soţiei sculptorului. Lemn. 1927. Muzeul de arte plastice. Chişinău.
Stâncă (Nud de femeie culcată). Ghips. 1928. Muzeul de arte plastice din Chişinău.
Mulsul oilor (Ciobănaş). Lemn. 1928. Muzeul de arte plastice. Chişinău.
Taurul. Basorelief. Ciment. 1928. A dispărut.
Portretul sculptorului A. Plămădeală şi a soţiei sale. Miniatură. Fildeş. 1929. Proprietatea soţiei sculptorului.
Portret de femeie în vârstă. Miniatură. Fildeş. 1929. Proprietatea soţiei sculptorului.
Portretul soţiei sculptorului. Miniatură. Fildeş. 1930. Proprietatea soţiei sculptorului.
Portretul medicului Şuţu. Basorelief. Bronz. 1930. La mormântul doctorului în oraşul Arad.
Portretul pictorului I. Teodorescu-Sion. Miniatură. Fildeş. 1932. Proprietatea familiei Teodorescu-Sion.
Portretul soţiei lui I. Teodorescu-Sion. Miniatură. Fildeş. 1932. Proprietatea familiei Teodorescu-Sion.
Portretul poetului Ion Minulescu. Miniatură. Fildeş. 1932. Proprietatea familiei Minulescu.
Portretul cântăreţei Lidia Lipcovscaia. Miniatură. Fildeş. 1932. Proprietatea familiei L. Lipcov­scaia.
Nud de femeie. Schiţă. Ghips. 1932. A dispărut în timpul războiului.
Visul. Lemn. 1932. A dispărut în timpul războiului.
Portret de femeie. Miniatură. Fildeş. 1933. Proprietatea soţiei sculptorului.
Nud de femeie. Lemn. 1933. Muzeul de arte plastice din Chişinău.

Bustul lui Ştefănescu, fost director al Şcolii de viticultură din Chişinău. Bronz. 1933. Instalat în curtea Şcolii de viticultură. A dispărut în timpul războiului.

Bustul publicistului moldovan E. Gavriliţă. Bronz. 1934. A dispărut.

Bustul poetului moldovan Alexei Mateevici. Bronz. 1934. Cimitirul central din Chişinău.
Bustul întemeietorului Şcolii agricole din Cucuruzeni. Bronz. 1934. A dispărut.
Portret de fată. Lemn. 1934. Muzeul de arte plastice din Chişinău.
Bustul poetului moldovan Alexandru Donici. Bronz. 1935. Instalat în curtea liceului “A. Donici” din Chişinău. A dispărut în 1940.
Portret de bărbat. Basorelief. Bronz 1936. La mormântul lui V. Cijevschii din cimitirul central din Chişinău.
Portret de femeie în vârstă. Bronz. 1936. Instalat la cimitirul evreiesc din Chişinău.
Portret de fată. Ghips. 1937. Distrus în timpul cutremurului din 1940. 
Cal. Ghips. 1937. A dispărut în timpul războiului.
Bustul întemeietorului Şcolii agricole din Saharna, Apostolopol. Bronz. 1937. Instalat în grădina Şcolii din Saharna. A dis­părut.
Bustul scriitorului Bogdan Petriceicu-Hasdeu. Bronz. 1937. A fost evacuat în România. Varianta în ghips se află la Muzeul de arte plastice din Chişinău.
Bustul întemeietorului spitalului pentru copii din Chişinău Toma Ciorbă. Bronz. 1938. A dispărut.
Vara. Nud de femeie. Ghips. 1938. A dispărut în timpul războiului.
Tors de femeie. Bronz. 1938. A dispărut.

Bustul unei femei. Ghips. 1939. A dispărut în timpul incendiului Muzeului în 1941.

 
 
Irina Tutun, bibliotecar principal
Departamentul „Memoria Chișinăului”
Advertisements

One thought on “Sculptorul Alexandru Plămădeală – o personalitate marcantă a culturii basarabene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s