Кишиневсий погром 1903 года: взгляд через столетие

 
Кишиневсий погром 1903 года: взгляд через столетие : материалы междунар. науч. конф.  / Ин-т межэтн. исслед. ; Акад. Наук Респ. Молдова; Ассоц. eвр. орг. и общин Респ. Молдова; сост. : Я. М. Копанский. – К. : Pontos, 2004. – 174 с.
În culegerea Pogromul din Chișinău din 1903: prin prisma unui secol sunt prezentate materialele Сonferinței științifice internaționale omonime ce s-a desfășurat la Chișinău între 7 și 8 aprilie 2003. Ele relevă aspecte istoriografice ale problemei respective, expun totalurile noilor dezvăluiri ale istoriei pogromului și aprecierea evenimentelor din Chișinău, reflectarea lor în conștiința socială, în literatura și arta secolului XX. O atenție deosebită a fost acordată influenței pogromului asupra dezvoltării mișcării naționale a evreilor, a valului de proteste împotriva pogromului, ca prima, din secolul al XX-lea, campanie pentru drepturile omului. S-a efectuat o analiză comparativă a evenimentelor din 1903 și a acțiunilor pogromiste ale anilor următori, inclusiv a Catastrofei evreimii europene în anii celui de-Al Doilea Război Mondial. Au fost aduse exemple ale renașterii xenofobiei și antisemitismului, dezvăluindu-se particularități ale iudofobiei din comunitatea contemporană. S-a accentuat importanța toleranței în relațiile interetnice internaționale.
~~~~~
В сборнике представлены материалы одноименной международной научной конференции, состоявшейся в Кишиневе 7-8 апреля 2003 года. В них рассмотрены историографические аспекты проблемы, изложены итоги новых изысканий истории погрома и откликов на трагические события в Кишиневе, их отражение в общественном сознании, литературе и искусстве XX века. Особое внимание уделено воздействию погрома на развитие еврейского национального движения, волне протеста против погрома, как первой в XX веке международной кампании за права человека. Дан сравнительный анализ событий 1903 года и погромных действий последующих лет, в том числе Катастрофы европейского еврейства в годы Второй Мировой Войны. Приведены факты возрождения ксенофобии и антисемитисма, раскрыто своеобразие юдофобии в современном мире. Подчеркнуто важное значение толерантности в межнациональном общении.  
Advertisements

2 thoughts on “Кишиневсий погром 1903 года: взгляд через столетие

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s