Spitalul Clinic de Psihiatrie Chișinău

Spital PsihiatrieSpitalul Clinic de Psihiatrie „din moşia Costiujenilor, megieşă cu cea a Chişinăului”, un spital de psihiatrie de tip nou, şi-a deschis uşi­le la 5 iulie 1855. Până la fondarea Spitalului de Psihiatrie alienaţii mintal erau întreţinuţi în azilurile şi „frăţiile” de pe lîngă mănăstiri, iar după perioada „medicinii chinoviale” aceştea au fost asistaţi în secţiile din cadrul Spitalului Local de Zemstvă – primul spital din Basarabia, inaugurat la 26 decembrie 1817 în or. Chişinău.

Odată cu creşterea numărului de pacienţi cu tulburări psihice au fost fondate secţiile cu profil psihiatric (deschise în 1852, 1876 şi 1888) în cadrul Spitalului Local de Zemstvă, apoi, din iniţiativa ta­lentatului psihiatru basarabean Mihail Lion a fost încetăţenită nece­sitatea imperioasă de a edifica un spital de psihiatrie. Tot el a trecut în revistă experienţa asistenţei psihiatrice din ţările din Europa şi a consemnat, că pentru Basarabia, cel mai potrivit tip de spital este cel cu colonie agricolă. […]

Spitalul Clinic de Psihiatrie costujeniConcomitent cu edificarea blocurilor curative ale spitalului a fost elaborat un nou program de asistenţă psihiatrică a activităţii pre­conizate a Spitalului Clinic de Psihiatrie. Un rol aparte în elaborarea unui atare program a avut-o psihiatrul Kossakovski Vladislav-Ivan Leonardovici, care a publicat conceptul progresist în lucrarea sa „Programa psihiatrică, luată drept bază la construcţia Spitalului Cli­nic de Psihiatrie cu colonie agricolă din Costiujeni pentru alienaţii mintali din ţinutul Basarabiei”. În proiectul său, V. Kossakovski a descris, pentru prima dată, profilul secţiilor pentru diferite catego­rii de bolnavi în dependenţă de entitatea nozologică a maladiei psi­hice în concordanţă cu cea mai modernă experienţă de organizare a asistenţei psihiatrice, existente în acele timpuri. La 22 iulie 1895 V. Kossakovski a fost desemnat în calitate de director al primului spi­tal de psihiatrie cu colonie agricolă din Basarabia.

Din primele zile de activitate a spitalului a fost elaborată procedura de internare a bolna­vului psihic, insistându-se asupra necesităţii de coordonare cu secţiile de psihiatrie a fiecărui caz, asupra examenului obligator al bolnavului de către medicul judeţean de circumscripţie şi prescrierea obligatorie a certificatului medical, adică a recomandării de spitalizare. Un alt pas progresist din acea vreme a fost practica externării bolnavilor cu continuarea tratamentului în condiţii de ambulator.

În 1898 în calitate de director este desemnat Anatolie D. Koţovski (născut la 19 iunie 1864 în s. Tîrnova, judeţul Soroca). Au fost an­gajaţi medici-psihiatri de obârşie rusă şi ucraineană, totodată li s-au oferit funcţii de medici-psihiatri şi corifeilor psihiatriei din Basara­bia – I. E. Varzar şi I.C. Şeptelici-Herţescu. Directorul spitalului, A. Koţovski a depus eforturi substanţiale pentru dotarea instituţiei, dar şi în vederea optimizării procesului curativ, îmbinând armonios tratamentul medicamentos şi ergoterapia, el fiind şi adeptul concep­tului „uşilor deschise”, pledând pentru metodele nonprivative, uma­niste în îngrijirea pacienţilor. O altă formă de recuperare, care este aplicată pe larg şi în zilele noastre, cum este noţiunea de „concediu curativ”, a fost elaborată şi aplicată încă în anul 1907. Concomitent cu tratamentul psihiatric, se extind serviciile auxiliare de diagnostic şi tratament. Astfel, în 1912 au fost utilate şi puse în serviciul me­dicilor cabinete de fizioterapie şi radiologie, ultimul fiind o inovaţie absolută din istoria medicinii autohtone. Directorul spitalului s-a de­plasat personal în diferite spitale din capitala şi oraşele mari ale Ru­siei ţariste, iar psihiatrii băştinaşi E. Varzar şi I. C. Şeptelici-Herţescu au fost delegaţi la reuniuni ştiinţifice din Franţa, Italia, România, unde au prezentat rapoarte ştiinţifice valoroase, dar au revenit şi cu multe concepţii novatoare, care le-au materializat în diverse lucrări ştiinţifice. Cu mult înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie, şi, în primul rând, din iniţiativa psihiatrilor basarabeni, au fost puse bazele ştiinţifice fundamentale şi a metodelor de tratament a pacienţilor cu dizabilităţi psihice. De menţionat faptul, că din primii ani de activitate în cadrul Spitalu­lui Clinic de Psihiatrie au fost elaborate şi implementate concepţii ştiinţifice şi metode recuperatorii şi de tratament novatoare, cum ar fi: programul complex de asistenţă psihiatrică în dependenţă de tipul şi stadiul de evoluţie a bolii cu verigele de diferit rang – staţionar, staţionar de zi, ergoterapia ca metodă de tratament, concediul curativ, extraspitalicesc, patronarea în familie, supravegherea şi dispensarizarea, analiza statistică, de expertizare a persoanelor anchetate pe­nal, în litigiile civile, etc. Concomitent cu organizarea şi optimizarea procesului curativ în Spitalul Clinic de Psihiatrie este prezentă o ac­tivitate ştiinţifică prolifică, astfel, lucrările psihiatrilor basarabeni au fost tipărite şi apreciate la justa valoare în Rusia, România, în ţările europene cu tradiţii în psihiatrie ca Franţa, Italia.

Primul Război Mondial, colapsul social, provocat de revoluţia din Rusia şi adâncirea crizei în următoarele decenii au cauzat Basarabiei perturbări socio-economice grave, în astfel de condiţii SCP a activat în condiţii precare, defectuoase, în acea perioadă obscură numărul internărilor s-a redus brusc, deoarece erau spitalizaţi în exclusivitate bolnavii acuţi, cu o periculozitate evidentă şi sporită.

Cu o remarcă, oarecum sumbră, despre efectul nefast al celor două conflagraţii mondiale, dar şi regretabilul fapt, că arhivele conţin date mult prea modeste despre perioada interbelică, astfel din perioa­da de activitate 1918-1944 din vestigii s-a descoperit doar raportul de activitate a directorului Spitalului Clinic de Psihiatrie Gheorghe Laşcu pentru anul 1934 „Date istorice şi statistice privitor la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Costiujeni”, din care pot fi culese date despre structura spitalului, personalul medical, printre cei 8 medici angaja­ţi figurează şi psihiatrul cu merite Nicolae Pojoga, prezintă datele despre circulaţia bolnavilor, din care reiese, că în toţi anii numărul bolnavilor depăşea numărul de paturi prevăzute (600).

Constatăm, că în perioada interbelică au fost convocate 18 con­grese ale neuropatologilor, psihiatrilor şi endocrinologilor, unul din ele – în 1926 şi-a desfăşurat lucrările la Chişinău, iar în 1927 la Cernăuţi.

În perioada postbelică Spitalul Clinic de Psihiatrie apare într-o stare de ruină, devastat, şi s-a aplicat un efort enorm pentru a revigora asistenţa psihiatrică la un nivel rezonabil în Moldova. Din raportul activităţii clinicii pentru anul 1945 constatăm, că personalul medical era constituit din 2 felceri şi personal auxiliar, fară medici, dar, în ast­fel de condiţii, în conformitate cu necesităţile comunităţii, numărul paturilor a fost mărit cu 100 şi a atins cifra de 700 paturi, au fost res­tabilite şi reînnoite datele statistice despre bolnavi, a fost restaurată reţeaua de dispensarizare psihiatrică. Un rol aparte în reorganizarea asistenţei psihiatrice în Moldova a avut înfiinţarea Catedrei de Psi­hiatrie a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, care şi-a des­făşurat activitatea pe baza Spitalului Clinic de Psihiatrie „Costiujeni” sub conducerea prof. A.N. Molohov, (discipolul celebrului psihiatru rus P. Ganuşkin), care a elaborat un program special de reprofilare a medicilor neurologi în domeniul psihiatriei.

După cum am menţionat, pe baza Spitalului Clinic de Psihiatrie au fost întemeiate şi activează fructuos două catedre de psihiatrie ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie (USMF) „N. Testemiţanu” (în 1946 catedra de „Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie Medicală”, în 1984 catedra de Psihiatrie şi Narcologie a Facultăţii de Perfecţionare a medicilor). Un omagiu aparte merită Nacu Ale­xandru, academician, profesor universitar, doctor habilitat, pe drept supranumit „patriarhul” psihiatriei naţionale. […] Mai mult de 20 ani a fost psihiatrul principal al Ministerului Sănătăţii, preşedinte al Societăţii Ştiinţifice a psihiatrilor şi narcologilor din Republică, preşedintele comisiei de atestare a psihiatri­lor, psihiatrilor de copii, psihoterapeuţilor şi narcologilor, Membrul Consiliului de Experţi al Ministerului Sănătăţii şi membrul Comisiei Superioare de Atestare a medicilor din Republica Moldova.

Pentru activitatea fructuoasă în domeniul ştiinţific şi practic în anul 1983 i s-a conferit titlul onorific de Savant Emerit în ştiinţe me­dicale, în anul 1998 este ales academician de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în 1995 este decorat cu Ordinul Republicii.

Concomitent cu activitatea ştiinţifică colectivul şi administraţia Spitalului Clinic de Psihiatrie a depus un efort enorm în organi­zarea asistenţei medicale în general, şi psihiatrică în particular. La nivel de raioane, în 1953 a demarat activitatea de creare a cabinetelor psihiatrice de circumscripţie, iniţiativă acceptată la nivel unional, în 1960 au fost formate cabinete psihiatrice de circumscripţie în raioa­nele Cahul, Căuşeni, Ungheni, Drochia, în 1961 în 17 raioane din 40 existente, 1962-19, 1963-25,1964-30, iar în 1965 în toate raioanele republicii. Pentru o eficienţă maximă a acestui model au fost create Dispensare de profil psihoneurologic în oraşele mari ale republicii: în 1956 la Tiraspol, în 1962 la Bălţi şi în mun. Chişinău, care furnizau date din teritoriu şi activitatea lor era reglementată de secţia organizator-metodică a Spitalului Clinic de Psihiatrie. Astfel a fost realizat conceptul de asistenţă extraspitalicească, la care au aspirat psihiatrii basarabeni încă din îndepărtatul an 1907. […]

Simultan cu organizarea serviciului psihiatric extraspitalicesc, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Costiujeni” îşi extinde subdiviziunile cu profil diagnostico-curativ şi auxiliar, astfel, în 1968 au fost deschise secţiile de infecţioase, gerontopsihiatrie bărbaţi/femei şi de neuroze, în 1970 – secţia de epilepsie, concomitent au fost organizate cabinetele de electrocardiografie, electroencefalografie, biochimie, radioterapie, angiografie, laboratorul serologic, din 1956 a fost reluată activitatea atelierelor curative ergoterapeutice. […]

Un alt pas nova­tor şi benefic a fost deschiderea secţiilor psihiatrice în spitalele de profil somatic. […]

În perioada postbelică în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie a activat o pleiadă de medici talentaţi, care, prin eforturile comune, au propulsat dezvoltarea şi extinderea formelor de activităţi ai asistenţei psihiatrice pe scară naţională, însă, din lipsă de spaţiu, suntem nevoiţi să ne limităm la trecerea succintă în revistă a celor mai marcante personalităţi.

În perioada de reformare şi extindere a activităţii Spitalul Clinic de Psihiatrie au adus un aport substanţial medicii şefi ai Spitalului Clinic de Psihiatrie: Morozov Boris şi Zineac Mihail. Dr. Morozov B. a fost participant la război, după demobilizare a fost repartizat în funcţie de asistent al catedrei de psihiatrie a Institutului de Medicină din Chişinău. A activat în spital din anul 1945, din 1946 a deţinut funcţia de adjunct pentru serviciul curativ, iar în perioada 1951-1971 – de medic-şef. Prin participarea nemijlocită a dlui Morozov V. în republică a fost dezvoltat serviciul psihiatric extraspitalicesc. Dr. Zineac M. a activat fructuos în domeniul psihiatriei din 1957, din 1964 a deţinut funcţia de adjunct, iar în 1971-1986 a fost desemnat în calitate de medic-şef al instituţiei. Prin activitatea sa a făcut multe în vederea organizării asistenţei ambulatorice de psihiatrie şi a celei de narcologie, acordate populaţiei, unul din meritele fiind decentralizarea fondului de paturi al serviciului psihiatric prin organizarea instituţiilor zonale de psihiatrie şi a secţiilor de psihiatrie în cadrul spi­talelor raionale şi orăşeneşti. Din 1986 şi până în prezent în fruntea instituţiei activează autorul incursiunii istorice prezente, dr. Ţurcan Constantin.[…]

Având statutul de centru republican, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Costiujeni” nu stagnează şi măreşte propriul fond de paturi, moder­nizând vechile pavilioane şi construind cu forţele proprii noi blocuri curative, ultimul bloc modern cu 6 etaje a fost dat în exploatare în 1985, astfel, capacitatea spitalului ajungând la cifra de 2590 paturi, cifră care s-a menţinut până în 1985, când de la spital au fost în­depărtate 500 paturi şi a fost formată o instituţie distinctă de spi­tal – Dispensarul Republican de Narcologie. În rezultatul activităţii ştiinţifice pluridisciplinare în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie au fost elaborate concepte din domeniul neurologiei, neurochirurgiei şi narcologiei, care, ulterior, s-au constituit ca centre republicane in­dependente.

O istorie aparte are tradiţia spitalului de a reconstrui, renova şi lărgi baza tehnico-materială a spitalului, dar şi a orăşelului locativ, care a apărut în vecinătatea imediată a spitalului. […]trei case locative cu 5 etaje cu capacitatea de 120 apartamente şi 2 cămine de tip familial cu 9 etaje pentru 600 locuri în 1986-1991.

Merită o menţiune aparte Biserica „Trei Ierarhi”, zidită în 1914 pe teritoriul spitalului şi avînd un rol nu numai de lăcaş divin, dar fiind şi o rază de lumină, o sursă de inspiraţie şi renaştere sufletească pen­tru pacienţii suferinzi, ca o metodă terapeutică şi de reabilitare.[…] În pe­rioada postbelică biserica a fost ruinată în mare măsură şi utilizată în scopuri laice, departe de menirea divină. Spitalul a depus un efort inegalabil în intenţia nobilă de restaurare a Bisericii „Trei Ierarhi” în anii 1990-1995, astfel, a reapărut în toată splendoarea sa în sluj­ba suferinzilor şi a enoriaşilor, parohul Bisericii spitalului Savcenco Alexei oficiind servicii divine în toate sărbătorile sacre.

Spitalul Clinic de Psihiatrie din Costiujeni, sau Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Psihiatrie, cum este denumit astăzi după reforma în medicină şi trecerea la sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) în R. Moldova rămâne şi este un centru de excepţie în peisajul instituţiilor sanitare din punct de vedere structural, prin complexitatea şi proporţiile sale, cît şi vas­tele domenii de activitate şi coordonare. […]

Pe parcursul existenţei sale Spitalul Clinic de Psihiatrie „Costiujeni” a suportat 4 seisme (1924, 1940, 1977 şi 1986), cutremurele din 1940 şi 1986 fiind cele mai devastatoare. Astfel, după ultimul cutremur au fost scoase din uz pentru o lungă perioadă patrimoniul spitalului cu capacitatea de 600 paturi, totodată au necesitat reparaţii capitale de urgenţă 41 apartamente din fondul locativ al spitalului. […]

În prezent Spitalul Clinic de Psihiatrie „Costiujeni” dispune de 770 paturi și acordă anual asistenta medicala în condiții de staționar unui număr de circa 7 mii de pacienți. Colectivul format din 150 medici, dintre care 90 la sută cu categorii de calificare, inclusiv 3 doctori în medicină, circa 300 asistenți medicali și peste 400 angajați ai personalului tehnic și infermieri a obținut posibilitatea reală să opteze pentru calitatea actului medical.
Spitalul este unica instituție din R. Moldova care acordă toate formele de asistență psihiatrică existente la moment în țară. […]

Constantin ŢURCAN, Medic-şef IMSP SCP,

Doctor în ştiinţe medicale, Om Emerit

 

Adresa: or. Codru, str. Costiujeni 3

Tel.: +373 22 857 241

Site: sanatatea-mintala.md


4 thoughts on “Spitalul Clinic de Psihiatrie Chișinău

  1. La Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu există o carte despre Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău. 110 ani de activitate Spitalul Clinic de Psihiatrie Pentru a consulta cartea mergeti la Centrul Academic Eminescu(Bd. Dacia nr. 20), Filiala M. Costin (Str. Miron Costin nr.15/2), Filiala O. Ghibu (Str. N. Iorga nr. 21A), Filiala Transilvania (Bd. Mircea cel Bătrân nr. 7) sau Departamentul Memoria Chisinaului(Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148).

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s