Spitalul de Urgenţă în prezent Institutul de Medicină Urgentă

Institutul de Medicină UrgentăSistemul de asistenţă medicală urgentă din Republica Moldova a început să funcţioneze din 4 septembrie 1944 prin crearea Staţiei de salvare din Chişinău, ce dispunea de o caretă trasă de doi cai pentru deservirea bolnavilor la domiciliu şi în locurile publice. În anul 1948 staţia avea deja 3 automobile, 2 echipe de medici şi o echipă de felceri. În 1956 în cadrul ei este organizată prima echipă de medici pediatri, iar în 1978 – prima echipa de reanimare pentru copii.

La 16 aprilie 1957, în baza Hotărârii Sovietului Miniştrilor al R.S.S.M. cu nr.191-P din 29 martie 1957 şi a ordinului Ministrului Ocrotirii Sănătăţii nr. 88, în clădirea cu arhitectură monumentală de pe str. Kievului 157 a fost fondat Spitalul orăşenesc nr.1 cu 100 de paturi pentru 3 profiluri medicale: ginecologic – 50 de paturi, chirurgical – 25 de paturi şi terapeutic – 25 de paturi. Ordinul Ministerului mai prevedea alipirea la spital a Policlinicii orăşăneşti nr.4. Peste doi ani în structura lui a fost inclusă Staţia de salvare din Chişinău şi instituţia a fost reprofilată în Spital orăşenesc de salvare. Reforma de la 7 iunie 1987 (ordinul nr.275 al Ministrului Ocrotirii Sănătăţii) a consolidat statutul existent, atribuindu-i denumire de Spital Clinic de Urgenţă.

În perioada 1970-1971 se formează primele echipe specializate de medici cardiologi, toxicologi, traumatologi, reanimatologi pentru maturi şi o echipă de medici psihiatri. Acest interval de timp a fost marcat de mai multe reorganizări cu caracter instituţional. În 1984 în cadrul Spitalului sunt inaugurate Serviciul de primiri urgente „903” şi Centrul de diagnosticare electrocardiografică la distanţă (ordinul M.O.S. al R.S.S.M. nr.182 din 24.03.83).

Din 2001 în spital funcţionează o secţie de hemodializă, asigurată de stat, cu 5 mașini de dializă pentru bolnavii cu insuficienţă renală cronică. În prezent secţia dispune de 16 dispozitive pentru deservirea a 65-70 de pacienţi.

Un element cheie în acordarea serviciilor medicale îl constituie calitatea. Ameliorarea şi sporirea continuă a calităţii serviciilor medicale prestate pacienţilor în cadrul instituţiei se face prin procedura de acreditare. Acest sistem a fost creat şi implementat de Ministrerul Sănătăţii în 2002 în baza Legii nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 „Privind evaluarea şi acreditarea în sănătate”. Procesul de evaluare şi acreditare a instituţiilor este asigurat de către Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare, instituită în conformitate cu prevederile legii menţionate. În perioada examenului profesional prestatorul de servicii îşi demonstrează „propria capacitate funcţională, organizaţională şi administrativă în acordarea serviciilor, cu condiţia respectării standardelor de acreditare în vigoare”. Pentru asigurarea managementului calităţii serviciilor medicale, în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă sunt formate la diferite etape instrumentele necesare de control şi monitorizare a activităţii personalului medical: Consiliul calităţii, Serviciul de Audit medical intern, Comitetul de control intern al maladiilor nosocomiale, Comitetul formularului farmacoterapeutic, Comitetul de bioetică, Comitetul de elaborare a protocoalelor clinice instituţionale.

Începând cu 2004 SCU a obţinut statutul de IMSP (Instituţie Medico-Sanitară Publică), în conformitate cu Legea nr.123-XV privind administraţia publică locală din 18.03.2003, având ca scop principal protecţia sănătăţii populaţiei, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul şi reabilitarea bolnavilor conform Programului Unic al asigurărilor medicale obligatorii

În anul 2005 prin Hotărîrea Guvernului RM nr.891 din 17 iulie 2003 şi Ordinul MS nr.97 din 12 aprilie 2005 Spitalul Clinic de Urgenţă este reorganizat în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă. Tot în această perioadă cu suportul USAID a fost creat Centrul regional de formare continuă a cadrelor pentru Serviciul Medicinii de urgenţă.

Statutul de instituţie cu prerogative de cercetări ştiinţifice în domeniul medicinii de urgenţă a fost atribuit la 11 aprilie 2014 prin ordinul nr. 332 al Ministerului Sănătăţii, când Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă a fost reorganizat în Institut de Medicină Urgentă. Noua paradigmă instituţională a permis medicilor şi cercetătorilor să desfăşoare o activitate ştiinţifică cu suport logistic şi material garantat.

Cadrul de actualitate

Actualmente, în Spitalul Institutului sunt desfăşurate 600 de paturi medicale. Rulajul pacienţilor deserviţi zilnic de echipele medicale de gardă constituie 250-350 de bolnavi (50-60% dintre fiind aduşi cu ambulanţa). Anual, în clinicile Institutului se adresează circa 70 mii de cetăţeni, dintre care aproape 1/3 sunt spitalizaţi. Medicii chirurgi efectuează pe an până la 13-14 mii de intervenţii chirurgicale.

Capacităţile de acordare a asistenţei medicale urgente ale IMU

Procesul de internare şi tratament al pacienţilor în IMSP Institutul de Medicină Urgentă decurge după modelul clinic preluat din ţările occidentale. Bolnavii traumaţi critic, care sunt aduşi cu ambulanţa şi cei care se adresează personal cu diverse patologii la spital, sunt consultaţi iniţial de echipele medicale ale Departamentului de medicină urgentă. În cadrul lor sunt incluşi obligatoriu şi medici specialişti din secţiile de profil, care fac de gardă în conformitate cu un program de lucru aprobat de conducerea instituţiei. În timpul triajului medical (selectarea pacienţilor în funcţie de tabloul diagnostic), medicii DMU decid internarea lor în subdiviziunile corespunzătoare patologiilor depistate. Bolnavii cu traumatisme sau afecţiuni patologice severe sunt deserviţi prioritar (cei aduşi în comă sunt internaţi direct în secţia de reanimare pentru stabilizarea funcţiilor vitale ale organismului, iar cei cu boli chirurgicale acute – în blocul operator pentru intervenţii chirurgicale).

Beneficiarii serviciilor medicale ale IMU sunt locuitorii municipiului Chişinău, precum şi cetăţeni rezidenţi sau străini din întreaga republică, cu politraumatisme sau accidente vascularcerebrale grave. Pacienţii asiguraţi se tratează în baza poliţei de asigurare obligatorie, cei neasiguraţi – din cont propriu sau din economiile interioare ale instituţiei, în cazul în care fac parte din categoria oamenilor socialmente vulnerabili. Instituţia prestează, de asemenea, servicii cu plată, prevăzute de R E G U L A M E N T U L ”Cu privire la instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”, adoptat de MS la 6 aprilie 2006. Din cele 600 de paturi medicale desfăţurate în clinică, 485 sunt destinate pacienţilor asiguraţi şi 115 – pacienţilor neasiguraţi, spitalizaţi în cazuri de urgenţă majoră.

Structura IMU

În cadrul Institutului de Medicina Urgenta funcţionează 4 puncte ambulatorice de ortopedie şi traumatologie, amplasate în sectoarele Buiucani, Râşcani Centru şi Botanica, biroul de informaţii (250761), Departamentul de medicină urgentă cu saloane de triere (pentru bărbaţi şi femei, saloane de proceduri septice şi aseptice, de examinare a pacienţilor cu traumatisme şi traumatisme microchirurgicale, cabinete radiologice), 8 clinici universitare de profil medico-chirurgical: Clinica de chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiade” – director academicianul AŞM Gheorghe Ghidirim, Clinica de neurologie, neurochirurgie şi genetică medicală – director academicianul AŞM Stanislav Gropa, Clinica de morfopatologie, Clinica de ortopedie şi traumatologie „V.Beţişor”- director prof. Nicolae Caproş, Clinica de chirurgie oro-maxilo-facială – director prof. Dumitru Şcerbatiuc, Clinica de chirurgie oromaxilofacială şi implantologie – director prof. Valentin Topală, Clinica Urgenţe medicale – director prof. Gheorghe Ciobanu, Clinica de anestezie, terapie intensivă şi reanimare „Valeriu Ghereg” – director dr. Sergiu Şandru, Clinica de oftalmologie – director conferenţiar Angela Corduneanu, Cursul de endoscopie – şef conferenţiar droctor Anatol Ghereg), 3 cursuri clinice şi 3 laboratoare ştiinţifico-ptactice.

IMSP IMU asigură asistenţa metodologică a organizării şi funcţionării asistenţei medicale de urgenţă şi este încadrat în acordarea asistenţei medicale urgente şi programate populaţiei din municipiu şi întreaga republică. Subdiviziunile Institutului includ următoarele disciplini medicale: ortopedie şi traumatologie, microchirurgie, chirurgie, neurochirurgie, neurologie, ginecologie, chirurgie oro-maxilo-facială, stomatologie, endoscopie, urologie şi hemodializa.

IMSP IMU are o însemnătate strategică pentru sistemul de sănătate din republică prin locul, rolul şi contribuţia adusă la asanarea şi fortificarea sănătăţii populaţiei.

Metode de tratament medical endoscopic

În clinică sunt folosite strategii şi tactici de tratament performante: endoprotezări de şold şi artoplastii la genunchi, colecistectomia celioscopică, medote endoscopice de tratament în hernia hiatală şi apendicita acută, intervenţii laparscopice în sarcina ectopică ruptă, procese tumorale şi inflamatorii ale organelor bazinului mic, tratări ale proceselor inflamatorii, tratamente în pancreonecroze şi tumori ale suprarenalelor, intervenţii la ulcerul perforat şi chistul torsionat, tromboză în AVCI etc.

Infrastructura medicală şi serviciile paraclince

Institutul de Medicină Urgentă este dotat cu cabinete de diagnostic funcţional, endoscopic, BCV cu unitate STROKE, imagistică, inclusiv cabinet de tomografie computerizată, USG şi doplerografie transcorticală, cabinete de reabilitare medicală, acupunctură şi implantologie.

Potenţialul intelectual şi medical

În cadrul Institutului activează 2 academicieni ai AŞM, 5 profesori universitari, 8 doctori habilitaţi în medicină şi 18 doctori în medicină.

Medicii de categorie superioară alcătuiesc 45,4%, de categoria I – 30,4%, de categoria II – 24,2 %. Ffelcerii/asistenţii medicali de cat. superioară – 88.4%, de categoria 1 – 18,9% şi de categoria II – 22, 7% .

Institutul dispune de 3 laboratoare de cercetări ştiinţifice (Laboratorul „Chirurgie hepato-bilo-pancreatică”, laboratorul „Neurologie, neurochiurgie şi genetică medicală” şi laboratorul „Chirurgie oro-maxilo-facială”), de un laborator diagnostic clinic, un laborator bactereologic şi un cabinet de prelevare a sîngelui.

Participări

Corpul profesoral şi medical al Institutului participă anual la:

proiecte de parteneriat cu grupurile Nord-Vestice Americane

proiecte ştiinţifice, finanţate de AŞM

conferinţe tematice naţionale şi internaţionale

congrese internaţionale ale societăţilor medicale de specialitate

Colaborări

IMU este membru al Uniunii Medicale Balcanice, for regional al specialiştilor în domeniul medicinii de urgenţă, coordonează şi cofinanţează revista de specialitate „Curierul Medical” şi Buletinul AŞM „Ştiinţe medicale”.

Recunoaştere internaţională

Medicii-savanţi ai IMSP IMU deţin titluri onorifice ale Academiei Române de Medicină, Academiei Naţionale de Medicină din Franţa, societăţilor mondiale şi europene de chirurgie, neurochirurgie, neurologie, endoscopie, chirurgie oro-maxilo-facială. O bună parte dintre ei sunt laureaţi ai premiilor, acordate de Academia Franceză (2009), Societatea Japoneză de Chirurgie (2001, 2009), Societatea Jasponeză de Endoscopie gastroenterologică (2002), Societatea Mondială a Chirurgilor (1997,2009)), Societatea Europeană de traumă şi chirurgie urgentă (ESTES – 2009).

 

Adresa: str. Toma Ciorbă 1

Tel: +37322250704

Site: http://www.urgenta.md

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s