Localitatea Budești la 555 de ani

În anul 2010, cu ocazia împlinirii a 555 de ani de la prima atestare a localității Budești, suburbie a municipiului Chișinău echipa revistei MOLDOVA a scris un articol la temă. Ce se întîmplă în Budești și ce proiecte se realizează, aflați citind mai jos.

„Toate-și au vremea lor, și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Dărîmarea îşi are vremea ei, şi zidirea îşi are vremea ei. Aruncarea cu pietre îşi are vremea ei, şi strîngerea pietrelor îşi are vremea ei. Tăcerea își are vremea ei, si vorbirea își are vremea ei”.

 (Biblia, Ecleziastul 3)

Budeşti – localitate din componenţa municipiului Chişinău cu cel mai mare număr de proiecte finanţate de instituţii­le internaţionale. Comuna e cea mai vizita­tă de personalităţi din străinătate – sena­tori, ambasadori, primari, reprezentanţi ai statelor şi instituţiilor neguvernamenta­le europene. Are un număr impunător de parteneriate şi înfrăţiri cu oraşe importante din Germania, Suedia, Italia, România.

Budesti_2

Atestat în analele istorice pentru prima dată în anul 1455, Budeştiul este înscris în lista celor mai vechi aşezări de pe terito­riul Moldovei. Numele provine de la Budu, vechilul cinstit al logofătului Mihail, care şi-a durat o casă pe aceste meleaguri.

Pe teritoriul satului s-au păstrat rămăşi­ţele a două vetre umane. Prima – din anul 106 d. Hr., imediat după cucerirea Daci­ei lui Decebal de către armatele Imperiu­lui Roman. Localitatea a renăscut după anul 1600.

Populaţia comunei alcătuieşte 5033 de persoane, formînd 2200 de gospodării pe o suprafaţă totală de 2839 ha.

Combinație în anturaj rural

Satele Moldovei seamănă, de altfel, cu locuitorii lor. Dacă în ultimele decenii, fiind afectate de instabilitatea economică, majo­ritatea şi-au pierdut din identitate, şi bogă­ţia spirituală n-a rămas intactă. Localita­tea Budeşti iese în evidenţă printr-o silu­etă asemănătoare unei urbe. Numărul de obiecte de prestări-servicii, edificate cu mari eforturi în ultimii ani, au adus săte­nilor destule motivaţii să nu-şi părăseas­că baştina. Definiţia de localitate exempla­ră o avantajează faţă de alte comunităţi cu posibilităţi identice, exemplară prin inten­ţia reuşită de a combina utilul economiei timpului şi a banilor cu plăcutul anturaju­lui rural şi a vecinătăţii de capitală.

Chiar de la intrare, devine evidentă ambiţia localnicilor de a arăta că satul lor nu este unul tipic, obişnuit. Deasupra tutu­ror realizărilor din ultimul deceniu se înal­ţă biserica recent restaurată, care repre­zintă cea mai importantă valoare istorică a budeştenilor. Drumuri cu trotuare asfal­tate, gospodării şi fînfni îngrijite, un parc amenajat, oficiu poştal cu tot spectrul de servicii prestate, gaz, şcoala şi grădiniţa cu sisteme de apă şi canalizare, cu cazangerii autonome, cu terenuri de sport şi agre­ment. Mai bine de 20 de antreprenori, acei care au trecut testul de responsabilitate şi perseverenţă, înaintat de consiliul local, au rămas în localitatea Budeşti să-şi conti­nue activităţile comerciale sau de produce­re. Datorită lor au fost salvate de la ruinare cîteva obiective sociale şi create locuri de muncă pentru săteni.

Capitalul budeștenilor

La Budeşti garantul echilibrului decizio­nal în realizarea politicilor publice locale este reprezentat de instituţiile socio-culturale şi educaţionale. Capitalul principal al budeştenilor sunt cunoştinţele, studii­le fundamentale, arta, cultura. În aceste domenii întotdeauna s-a investit în mod deosebit. Realizările din ultimii ani au fost acoperite, în mare parte, prin atra­gerea de investiţii străine. Licitarea chib­zuită a terenurilor şi obiectelor din pro­prietatea publică au completat fondurile predestinate renovării liceului, grădiniţei „Viorel şi Viorica”, oficiilor poştal şi cadas­tral, căminului cultural, bibliotecii publi­ce, Centrului pentru copii şi tineret şi a celui de sănătate, a sediului primăriei.

În colaborare cu Ambasada Germani­ei acreditată în Moldova, cu reprezen­tanţii Primăriilor Kaufungen din Germa­nia, Ale Kommun din Suedia şi Bertinoro din Italia, Primăria din Budeşti a realizat în ultimii 10 ani mai multe proiecte valo­roase pentru comunitate şi pentru copi­ii din familiile dezavantajate. În acelaşi context a fost posibilă deschiderea unui Centru informaţional modern cu suportul Clubului Rotary Exmouth Anglia şi Rotary Chişinău Centru. Copiii şi tinerii, în speci­al, cei care frecventează cercurile extraşcolare în cadrul Centrului pentru copii şi tineret îşi asumă toate pregătirile de eve­nimentele importante din viaţa publică, în Budeşti sărbătorile satului şi cele naţi­onale sunt respectate cu mare stricte­ţe, inteligenţă şi demarează într-un mod aparte. La fel şi manifestaţiile sportive ini­ţiate de tineri şi echipa de fotbal, care, în sezonul sportiv 2009, a cucerit titlul de vicecampioană a municipiului.

În ultimii 5 ani, prin prisma realizări­lor frumoase ale localnicilor, din iniţiativa energicului primar, Nina Costiuc, a deve­nit extrem de activ şi palpabil dialogul din­tre trecutul şi prezentul localităţii. Pentru a vedea comunicarea dintre epoci, vom frun­zări cîteva pagini emoţionante ale istori­ei comunei.

În cadrul Centrului pentru copii și tineret funcționează 14 cercuri pe interese (tehnice și estetice; Creative), frecventate de 356 de copii. Aici activează de patru ani ansamblul de dansuri populare „Budeștenii”, condus de Roman Tărîță. Realizarea unor concerte în localitățile înfrățite din Germania și Italia a fost posibilă datorită sponsorizării primăriilor respective și a aportului Carolinei Corj, viceprimar pe baze obștești, responsabilă pentru Relații internaționale.

Nu avem nevoie de dovezi suplimentare pentru a confirma zicala „Lumea cu oameni buni se face”, indiferent de conjunctură. Nina Costiuc face parte din această lume bună. Este perseverentă, realistă şi ambiţi­oasă în luarea deciziilor înţelepte în mate­rie de gestiune comunitară. Ea este deţină­toarea unui fond spiritual excepţional, are har şi măiestrie de a mobiliza oamenii. în rest, nimic nu-i aparţine.„Totul este al copii­lor şi nepoţilor satului”, afirmă cu orice oca­zie. Este recunoscătoare tuturor oamenilor buni care au susţinut-o moral şi material la renovarea şi edificarea localităţii de başti­nă. Toate ideile ei ingenioase s-au realizat, nu în ultimul rînd, cu suportul unei echipe unite şi responsabile de specialişti în diver­se domenii, care lucrează atît în localita­te, cît şi peste hotarele ţării. A avut mare­le noroc şi de colaboratori şi voluntari din străinătate, deschişi şi receptivi la proble­mele unei localităţi care doreşte să trăias­că în stil european. Dacă ar fi să înşiruiască numele tuturor celor, care de-a lungul tim­pului i-au fost alături, paginile acestea i-ar fi insuficiente, spune cu un zîmbet plin de recunoştinţă doamna Primar.

Budesti_3

Cînd am întrebat-o cum reuşeşte să rea­lizeze mai multe activităţi simultan, calita­tiv şi cu rezonanţă, mi-a răspuns prompt: „Dacă populaţia are încredere, primarul poate orice!”

Susţine că anume satele Moldovei stau în prima linie a frontului de luptă cu gre­utăţile cotidiene, cu lipsurile, dar şi pentru noi opţiuni şi idealuri, libertate în gîndire şi acţiune. Oraşele, cu toate structurile legis­lative şi executive, stau mai în spate.

Doamna Primar îşi doreşte să aibă în localitate două complexe sportive de tenis mare şi de fotbal, cu hoteluri moderne şi un azil pentru bătrîni, fie şi cu program de zi, ca aceştia să se simtă în continuare luaţi în seamă şi mai puţin abandonaţi. Instituţia va fi creată, cu siguranţă, dintr-o colaborare cu un partener privat, fără a cere un suport din partea statului.

Îi place să se exprime prin ideile lui Eliade: „Nu există decît un singur fel de a-ţi sluji neamul şi ţara, de a lupta pe orice cale pen­tru eternitatea lor!”

Partenerii Primăriei Budeşti în procesul de soluţio­nare a problemelor cu caracter social:

Parteneri naţionali:

Guvernul Republicii Moldova

Primăria municipiului Chişinău

Fondul de investiţii sociale din R.M.

Fondul de investiţii în sănătate din R.M.

Agenţia naţională „Cadastru”

Clubul Rotary Chişinău Centru

Organizaţia „Salvaţi Copiii”, Moldova

Parteneri din străinătate:

Ambasada Republicii Federale Germania în R.M.

Primăria oraşului înfrăţit Kaufungen, R.F.G.

Primăria oraşului înfrăţit Bertinoro, Italia

Primăria oraşului înfrăţit Ale Kommun, Suedia

Organizaţia „Hilfsprojekt Strassenkinder” din oraşul Kau­fungen, Germania

Fundaţia „UDO – Jurgens” din Germania

Fundaţia elveţiană „Terre des Hommes”

Clubul Rotary International „Exmouth”, Marea Britanie

Copiii din Budești se antrenează gratis în Clubul Sparta, hipodrom amenajat în stil european.

CF Budești, echipată în stil italian de către edilii orașului Bertinoro, a fost nominalizat anul trecut vicecampioană a municipiului Chișinău la fotbal.

Grădinița și terenul de joacă proaspăt renovate îi disciplineazăpe copii să păstreze frumoasele realizări ale celor maturi

NINA COSTIUC, PRIMAR DE BUDEŞTI DIN 1995

Studii:

1971-1975 – Colegiul Financiar-Economic din Chişinău, R. Moldova; specialitatea „Evidenţa meca­nizată şi lucrări de calcul”, calificarea „Tehnician în evidenţa contabilă”

1976-1981 – Institutul Juridic Unional din Moscova, specialitatea „Drept”, calificarea „Jurist”

1995-1998 – Academia în Domeniul Administră­rii Publice de pe lîngă Preşedinţia Republicii Moldova, specialitatea Administrare Publică, calificarea „Specia­list în teoria şi practica administraţiei publice”

2005-2006 – Academia în Domeniul Administră­rii Publice de pe lîngă Preşedinţia Republicii Moldo­va, specialitatea „Magistru în Relaţii Internaţionale. Studii Europene”

Ultima experienţă profesională: 1999 — prezent: Membru al delegaţiei R.M. la Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, Strasbourg.

Merite:

19 iunie 2006 — prin Decretul prezidenţial este decorată cu medalia Meritul Civic.

31 octombrie 2004 — Mitropolia Moldovei îi acordă medalia „Cuv. Parascheva”

Sursa: MAXIMOVA, Mariana. Localitatea Budești la 555 de ani. În: MOLDOVA, 2010, mart.-apr., pp. 71-75.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s