Compozitorul Vladimir Rotaru (1931 – 2007)

Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la activitatea omului de creație Vladimir Rotaru.

Vladimir Rotaru este unul dintre cei mаi cunoscuți compozitori moldoveni аi contemporaneității. Creația sa cuprinde о perioadă de circa jumătate de secol, înсерînd cu anii 50 аi veacului trecut și соntinuă să se desfășoare рînă în ziua de аzi. Talentul original аl сomроzitorului V1adimir Rоtarl introduce о nota vie și proaspătă în viața muzicală contemporană. Practic toate lucrările sale, atît реntru orchestră, cît și реntru fiecare instrument în parte, scot în evidență tematica ancorată аdînс în melosul popular moldovenesc. Această particularitate caracteristică а creapei lui V1adimir Rotari ajută foarte mult interpretul lа perceperea соncерțiеi, artistice а сomроzitorului, lа redarea corectă а imaginilor muzicale.

rotaru

Din 1962, timp de 10 аni, Vladimir Rotaru este conducător muzical și dirijor al Ansamblului de dansuri рорularе „Joc”.

Însă ре раrcursul anilor а observat că este atras mai mult de соmроziție decît de dirijat. În 1971 părăsește ansamblul de dansuri populare „Joc” și se dedică tot mai mult activității componistice în diferite genuri muzicale academice. El dorea să se realizeze mai mult în tehnica instrumentală. Așa în 1971 apare primul ciclu din 7 piese pentru рian.

Vladimir Rotaru, compozitor binecunoscut din Republica Moldova, Мaestru Emerit în Artă (1967), а асtivat în calitate de profesor universitar, șef de catedră – Ansamblul саmеral și măiestrie de соnсеrt la Academia de Мuziсă, Teatru și Arte Plastice din Сhișinău.

Activitatea de сrеаțiе а lui Vladimir Rotaru s-a manifestat în diverse domenii ale artei muzicale: соmроziție, interpretare, dirijat, pedagogie. А compus lucrări de diferite genuri: muzică vocală și instrumentală, miniaturi, lucrări ample, cicluri. Мuziса sa este ascultată și apreciată nu numai în sălilе de concert din Moldova, dar și peste hotarele ei. Lucrările sale sună реrmanеnt la Radio, la Televiziune, se interpretează în concerte, la festivalurile muzicii noi, la diferite concursuri de interpretare instrumentală, sunt incluse în repertoriul pedagogic al instituțilоr de învățămînt muzical.

Dupa absolvirea conservatorului, în 1960; V1adimir Rotaru descoperă о nоuă pasiune – dirijatul, care însă nu-l îndepărtează de compoziție și de care nu se va despărți niciodată.

În anii 1974-1976, lucrează prim dirijor și conducător artistic al Orchestrei simfonice și de estradă а Comitetului de stat TeleRadio Moldova. Această orchestră а înscris pagini importante în fondul de aur al Radioului național, imprimînd circa 100 de lucrări ale compozitorilor din diferite țări: Oganesean, Vainberg, Petrovca, Hanca, Tevdordze ș.a., lucrări ale compozitorilor moldoveni E. Doga, V. Silvinschi, Z. Tcaci, S. Lungu, O. Negruța, S. Buzilă, V. Verhola, N. Chiosa, precum și multe din creațiile proprii.

În această perioadă orchestra condusă de Vladimir Rotaru a imprimat și un disc ce cuprinde 16 lucrări ale compozitorilor moldoveni. În paralel cu activitatea componisitcă și de dirijor, vladimir Rotaru desfășoară și o amplă activitate pedagogică. Începînd cu anul 1971, lucrează în calitate de profesor la Conservator, actualmente – Aademia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Discipolii săi în clasa de flaut sunt L. Chirilor, V. Cecan, I. Tașcova, O. Vanchevici, V. Pozeac ș.a. Ei activează actualmente în calitate de artiști de orchestră la Filarmonica „Serghei Lunchevici”, Teatrul de Operă și Balet „Maria Bieșu”, Compania TeleRadio Moldova, profesori în colegii și licee.

La Catedra Ansamblului cameral și măiestrie de concert Vladimir Rotaru a colaborat cu așa profesori serioși de un înalt profesionalism cum ar fi Nadejda Cozlova, Olga Țincoburova, Nadejda Fomenco, Olga Iuhno, anatol Lapicus ș.a.

Tot се scrie compozitorul Vladimir Rotaru este armonios împletit cu creația folclorică а poporului din care face рartе.

Vladimir Rotaru а fost numit de colegu1 său Раvel Rivilis un Saint-Saens din Moldova.

Moștenirea artistică а lui Vladimir Rotaru cuprinde lucrări de cele mai variate genuri și pentru cele mai diverse componente interpretative, putem afirma că tоtuși în creția sa predomină dоuă categorii – compozțiilе pentru pian și cele pentru instrumente aerofone.

Lucrările pentru pian ocupă un loc important în creația lui Vladimir Rotaru. Printre ele se evidențiază în special cele dedicate copiilor. Pe parcursul  аnilor Vladimir Rotaru a observat că în repertoriul elevilor de la licee și a studenților de la colegii  și Academia de Muzică sunt prezente foarte puține lucrări din patrimoniul național. Astfel, încearcă să îmbogățească repertoriul didactic cu diverse piese compuse atît pentru pian solo, cît și pentru diferite ansambluri, cu participarea pianului (duo, trio, cvartete). În 1997 compozitorul scrie ciclu „Zece impresii muzicale pentru copii”, dedicat nepoțelului său Alesio Re, care locuiește în Italia.

Pe lîngă piesele pentru copii găsim și lucrări originale pentru maturi care astăzi intră în repertoriul cocnertistic și pedagogic. Aceste sunt „Impromtu”, „Improvizația și Tocatina”, „Capriciu”, „Preludiu”, „Ostinato”, „Micul capriciu”, „Două improvizații” ș.a.

Vladimir Costru este autor și al altor lucrări ciclice pentru pian: „Sonata improvizația” (1991), „Cinci novellette” (1992).

Fiind flautist, Vladimir Rotaru a acordat o mare atenție acestui instrument, anume pentru flaut a compus piesa concentrată pentru flaut și pian, „Improvizația” pentru flaut solo, „Tablouri rustice” pentru flaut și pian, „Peisaje” pentru flaut și pian.

Este vorba de ,,Exerciți sistematice pentru flaut ре baza gamei сrоmаtiсе”.

Мaestrul nu а lăsat fără atențiе și alte instrumente aerofone semnînd: „Improvizațiе și dans”, pentru oboi și pian, „Improvizație” pentru clarinet solo, „Capriciul” pentru fagot și pian, „Scherzino” pentru oboi și pian, „Piesă соnсеrtаntă” pentru trombon și pian, „Imрrovizații în patru dispoziții” pentru соrn solo, „Improvizație și dans bărbătesc” pentru trompetă și pian, „Aria și Humoresca” pentru saxofon și pian, „Preludiu” și „Joc ciobănesc” pentru trompetă și pian, „Suită” pentru cvartetul de instrumente aerofone de lеmn.

În domeniul muzicii corale vocale, Vladirnir Rotaru а scris cantate, роеmе corale, balade, vocalize, coruri aparte cu acompaniament și а capella, prelucrări de melodii рорularе pentru cor, precum și lucrări de interpretare solo са cicluri vocale, romanțe, cîntece lirice și patriotice, cîntece de estradă, prelucrări de mеlodii рорularе.

Printre creațiile pentru orchestră semnate de Vladimir Rotaru, se numără „Scherzo pentru orchestra simfonică”, „Simfonieta” și patru concerte pentru diferite instrumente: „Concert-rapsodie pentru pian orchestra de соrzi” scris în memoria părinților săi, „Concert pentru clarinet și corzi”, „Concert pentru vioară și orchestra de cameră”.

Întreaga creație componistică a maestrului Vladimir Rotaru este o mărturie concludentă de grijă față de muzica populară. Din paginile lucrărilor sale se simte dorința autorului de a familiariza tînăra generație de muzicieni cu băgăția spirituală a poporului nostru – folclorul muzical.

Lucrările compozitorului Vladimir Rotaru reprezintă o valoare artistică incontestabilă și necesită o valorificare prin utilizarea lor cît mai frecventă în practica interpretativă și didactică.

Sursa: TARAN, Vladimir. Omul de creație și compozitorul Vladimir Rotaru. În: Univers pedagogic pro. 2016, 7 apr., p. 8.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s