Bijuteria din centrul capitalei

sala-cu-orgaRecomandăm spre lectură un articol despre Sala cu Orgă din Chișinău.

[…] Cu 120 de ani în urmă s-a pus pia­tra de teme­lie. S-a lucrat greu şi înde­lung, vreo 15 ani, dar atât de bine, încât o avem şi azi, chiar dacă chi­şi­nă­u­ie­nii nu au găsit nici­o­dată bani să-i facă o repa­ra­ţie capi­tală. În acest an, Sala cu Orgă se înno­ieşte fun­damen­tal, dintr-un grant ofe­rit de Guver­nul Româ­niei. Ast­fel, biju­te­ria din cen­trul Chi­şi­nă­u­lui le va încânta pri­vi­rile şi auzul şi gene­ra­ţi­i­lor care vin.

Se spune că această con­stru­cţie a por­nit încă în 1896, dar a durat, deo­a­rece şi atunci, ca şi acum, nu ajun­geau bani. Clă­di­rea a fost, totuşi, dată în exploa­tare în 1911, ini­ţial ser­vind drept bancă pen­tru pre­oţi şi bise­rică.

În anii ‘70 ai seco­lu­lui tre­cut, însă, un grup de inte­lec­tu­ali a îna­in­tat ideea de a instala o orgă pro­fe­si­o­nistă în Chi­şi­nău. Ideea a plă­cut şi ast­fel s-a pur­ces la cău­ta­rea unei clă­diri potri­vite. În listă figu­rau clă­di­rea Cine­ma­to­gra­fu­lui „Patria”, cea a Băn­cii Oră­şe­neşti şi o altă clă­dire de pe str. Bucu­reşti, rui­nată acum. „Până la urmă, spe­cia­li­ş­tii din dome­niu au hotă­rât că această clă­dire este potri­vită. În ’74, Banca pleacă de aici. A fost găsit un alt sediu, iar clă­di­rea s-a închis pen­tru repa­ra­ţie. Inte­ri­o­rul a fost adap­tat pen­tru sală de con­certe, s-a făcut scenă şi s-a adus această orgă, care este din Cehia”, poves­teşte direc­toa­rea Sălii cu Orgă, Larisa Zubcu.

Aşa­dar, orga a fost insta­lată în 1978, iar pe 15 sep­tem­brie a ace­lu­iaşi an, a răsu­nat pen­tru prima dată. Cu această oca­zie s-a anu­nţat inau­gu­ra­rea unei noi săli de con­certe şi de atunci, în Chi­şi­nău, există Sala cu Orgă. […]

Pentru a lectura textul integral accesați sursa.

Sursa: Ciurcă, Aliona. Bijuteria din centrul capitalei : [Sala cu Orgă]. [online]. [citat 21.06.2016]. Disponibil : http://www.zdg.md/editia-print/social/bijuteria-din-centrul-capitalei


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s